Drukuj

W załączeniu przesyłam odpowiedź z MEN na wniosek KSOiW dot. zmiany legislacyjnej w ustawie Karta Nauczyciela dotyczącej okresu zawierania z nauczycielami umów na czas określony.

Ryszard Proksa 

Przewodniczący KSOiW

NSZZ "Solidarność"