Drukuj

w zakresie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - pkt I porozumienia oraz pkt IV w zakresie ustalenia minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł.

W zakresie wynagrodzeń projekt rozporządzenia wprowadza w załączniku wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od dnia 1 września 2019 r., które odpowiadają wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przewidzianych w porozumieniu – uważamy za uzgodnione.

Natomiast kontrowersje i niejasność budzi realizacja pkt. IV porozumienia o treści: „Ustalenia w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł. Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawczą zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowują kompetencję podwyższenia tego dodatku”. Powyższe postanowienie porozumienia o charakterze ogólnym zostało przeniesione do systemu prawnego i realizacji w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287). I tak w art. 1 pkt 12  tej ustawy, po art. 34 Karty Nauczyciela został dodany art. 34 a w brzmieniu: „Art. 34 a:

1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1. wynosi 300 zł”. 

W tym zakresie uważamy, że w tworzonych przepisach prawnych, które mają zrealizować pkt IV zawartego porozumienia, musi znaleźć się zapis o minimalnej kwocie dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł. dla nauczycieli –wychowawców w przedszkolu. 

Bez spełnienia tego warunku nie ma uzgodnienia w tym temacie. Żądamy rzetelnego wypełnienia zapisów porozumienia zgodnie z ustaleniami negocjacyjnymi.

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Ryszard Proksa