A A A

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji projekty rozporządzeń MEN:

1. w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego,

2. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (USO),

3. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

4. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców,

5. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego,

6. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r.

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Oferta specjalna

10% zniżki

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty 

Historyczna Sala BHP- centrum konferencyjno-wystawienniczego. 

Użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i przywilejów.

Od bieżącego numeru wprowadzamy zmiany w miesięczniku „Wychowawca”. 

ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI