A A A

Gdańsk, 7 grudnia 2018 r.  

Szanowne koleżanki i koledzy,

w związku z wycofaniem się przez resort edukacji ze szkodliwej dla całego naszego środowiska procedury określania wskaźników oceny pracy nauczycieli do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaczęły napływać pytania w przedmiocie skutków tej zmiany w stosunku do tych pracowników oświaty, którzy zostali objęci od dnia 1 września 2018 r. reżimem oceny pracy na podstawie regulaminu ustalonego przez dyrektora szkoły.

W tym miejscu należy podkreślić, iż kontrowersyjne ustępy 14-18 art. 6a ustawy Karta Nauczyciela, które statuują prawo dyrektora szkoły do tworzenia arbitralnych regulaminów oceny pracy zostaną uchylone z dniem 1 stycznia 2019 r. Powyższa konstatacja wynika z treści art. 6 pkt 3 w zw. z art. 170 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, którą przedkładamy
w załączeniu.

Przepis art. 140 cytowanej ustawy stanowi nadto, iż do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych po dniu 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli w oparciu o wskaźniki ustalone przez dyrektora szkoły. Analogiczna sytuacja jest w przypadku postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Warto również odnotować, iż przedmiotowa ustawa przewiduje w art. 6 pkt 3 wynegocjowaną przez KSOiW NSZZ „Solidarność” zmianę w zakresie cyklu obligatoryjnej oceny pracy poprzez jego wydłużenie z 3 do 5 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego tzn., co 5 lat pracy. Powyższa nowelizacja wejdzie w życie również z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

 

Attachments:
Download this file (D20182245.pdf)D20182245.pdf[ ]893 kB

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.