Drukuj

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji :

projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2018 r. na adres:

-projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2018 r.

-  projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2018 r.

-  projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk  dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2018 r.

Adres do korespondencji:

Pozdrawiam
 
Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ "Solidarność”