A A A

Prezydium KSOiW chce spotkania z premier RP Beatą Szydło. Minister Anna Zalewska spotka się z oświatowymi sekcjami regionalnymi. Prezydium KSOiW wystosowało oświadczenie w sprawie kłamliwych informacji rozpowszechnianych przez ZNP na temat działań Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podczas kolejnego spotkania Prezydium KSOiW z minister Anną Zalewską dyskutowano przede wszystkim o zwiększeniu wynagrodzeń pracowników oświaty. Różnice zdań pomiędzy MEN a NSZZ „Solidarność” dotyczą wysokości i terminu wprowadzenia podwyżki płac dla nauczycieli. Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” podtrzymało postulat wprowadzenia 15% podwyżki od 1 stycznia 2018 r. Minister Anna Zalewska stwierdziła, że nie jest możliwa realizacja podwyżki jednorazowo z uwagi na przepisy unijne ograniczające wydatki budżetowe. Stąd propozycja rozłożenia tej podwyżki na trzy lata. Pierwsza transza podwyżki ma nastąpić od 1 kwietnia 2018 r. Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” postulowało utrzymanie terminu wprowadzania waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia i powiązanie płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w kraju.

Prezydium KSOiW zwróciło się do premier Beaty Szydło o pilne spotkanie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Strony omówiły zmiany wynikające z projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przyjętego przez Radę Ministrów.

Prezydium KSOiW zgłosiło swoje zastrzeżenia do zapisów w projekcie dotyczących m.in. udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Członkowie Prezydium KSOiW pozytywnie ocenili zapis o ujednoliceniu pensum dydaktycznego nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego. W projekcie ustawy MEN zaproponowało wymiar 22 godzin dla tych nauczycieli. NSZZ „Solidarność” zaproponował zapis „do 22 godzin” i nadal podnosi postulat określenia standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów i nauczycieli bibliotekarzy.

Projekt ww. ustawy ujednolica także pensum w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje ponadto:

- wprowadzenie obligatoryjnej oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu;

- wprowadzenie dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego, legitymującego się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy. Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać ten dodatek od 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości -16% kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej od 1 września 2022 r.

(w 2017 r. kwota bazowa wynosi 2752,92 zł, czyli gdyby dodatek ten wszedł w życie w tym roku dodatek wynosiłby 440 zł. Przy założeniu, że w 2022 r. kwota bazowa będzie wyższa co najmniej o 15% dodatek ten będzie wynosił co najmniej 506 zł);

- obowiązek w pierwszej kolejności zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono (w tej samej szkole);

- usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela zatrudnianego na podstawie Kodeksu pracy (nauczyciele w ten sposób zatrudnieni będą mogli pracować do 31 sierpnia 2020 r.);

- zmiany dotyczące wynagradzania specjalistów zatrudnianych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, np. w przypadku organizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego (organy prowadzące będą mogły upoważnić w indywidualnych przypadkach dyrektorów do podwyższania wynagrodzenia tych osób),

- zatrudnianie nauczycieli w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placó wkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zasadniczo wszystkie zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Część regulacji, np. zmiany w systemie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, a także wypłata dodatku za wyróżniającą pracę, ma wejść w życie w innych terminach. MEN przewiduje, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zostanie uchwalona w listopadzie br.

Na wniosek Prezydium KSOiW minister Anna Zalewska spotka się w październiku br. z władzami oświatowych sekcji regionalnych. Zaplanowano 8 spotkań w kraju, których tematem będzie projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jest to realizacja oczekiwań zawartych w stanowisku Rady KSOiW z 23 sierpnia 2017 r. dotyczącym harmonogramu i postępu rozmów z MEN.

Podczas spotkania z minister Anną Zalewską Prezydium KSOiW przypomniało wcześniejsze swoje postulaty, tj.:

- przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placó wkach opiekuńczo-wychowawczych,

- zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych w kierunku stworzenia możliwości wzrostu płac pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych,

- określenie maksymalnej ilości dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym,

- określenie 18-godzinnego pensum i 45-minutowej lekcji rewalidacji.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.