A A A

W dniach od 11 do 12 października 2017 r. w Warszawie przedstawiciele Komisji Europejskiej zorganizowali w ramach Semestru Europejskiego cykl spotkań z reprezentatywnymi związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców. Konkluzje z tych rozmów będą podstawą przyszłorocznych rekomendacji dla Polski oraz Sprawozdania krajowego – Polska 2018.

W dniu 11 października odbyła się sesja z udziałem ekspertów strony związkowej, szkolnictwa zawodowego, cechu rzemiosła i reprezentantów agencji pracy tymczasowej. Program spotkania był podzielony na dwa bloki tematyczne. W trakcie pierwszego z nich omówiono zasadniczo kwestię sytuacji rynku pracy w Polsce oraz wyzwań wynikających z tendencji demograficznych i migracyjnych. Uczestnicy dyskusji skupili swoją uwagę przede wszystkim na czynnikach blokujących i stymulujących zatrudnianie cudzoziemców w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pracodawcy wśród problemów związanych z tym zagadnieniem wymieniali najczęściej skomplikowane warunki formalnoprawne oraz wysokie koszty zatrudnienia.
Inną ważną kwestią podniesioną w czasie tej sesji była malejąca ilość specjalistów w zawodach technicznych i związany z tym stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Eksperci NSZZ „Solidarność” przedstawili w tym zakresie ogólne założenia wdrażanej obecnie reformy oświaty i związanego z tym przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w szkołę branżową. Zwróconą uwagę delegacji Komisji Europejskiej na potrzebę dofinansowania w Polsce tego typu edukacji, a zwłaszcza doposażenia laboratoriów i warsztatów dla uczniów. Wskazano również, że elementem niezbędnym dla wzmocnienia szkolnictwa zawodowego jest wypracowanie nowoczesnego programu nauczania wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.
W ramach kolejnej sesji omówiono reformę edukacji w kontekście przekształcenia gimnazjów w 8-letnią szkołę podstawową oraz 4-letnie licea. Przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę na tempo wdrażanych zmian i brak wystarczających w ich ocenie konsultacji społecznych w tym przedmiocie. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z kolei podkreśliła, że nauczyciele przy okazji tak daleko idących zmian
w oświacie nie zostali objęci przez rząd żadnym pakietem osłonowym. NSZZ „Solidarność” pozytywnie odniosła się natomiast do proponowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zakładają uregulowanie czasu pracy nauczycieli specjalistów sprawujących opiekę na dziećmi niepełnosprawnymi i tymi, które mają trudności w nauce. Warto odnotować, że przedstawiciele cechu rzemiosła pozytywnie odnieśli się do głównych założeń reformy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Według nich dotychczasowy, wydłużony model kształcenia ogólnego (6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum) w sposób negatywny wpływał na zainteresowanie młodzieży szkolnictwem zawodowym, czego konsekwencje mogą być odczuwalne dla całej polskiej gospodarki.
W dniu 12 października odbyło się dwustronne spotkanie delegata Komisji Europejskiej z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W jego trakcie przewodniczący Ryszard Proksa przedstawił szczegółowo proponowane przez „Solidarność” zmiany w zakresie uproszczenia systemu płac pracowników oświaty i skorelowaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” zaznaczył, że Związek jest obecnie zaangażowany w negocjacje z rządem, które mają zagwarantować od 1 stycznia 2018 r. wzrost płacy dla nauczycieli. Zaproszonemu przedstawicielowi Komisji Europejskiej nakreślono ponadto stan dialogu społecznego w Polsce i trudności, jakie płyną kształtowania polityki oświatowej przez samorządy lokalne. Zaprezentowano w tym przedmiocie oczekiwania naszego środowiska, co do wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego.

Tomasz Gryczan
przedstawiciel międzynarodowy KSOiW

This album doesn't contain any items

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.