A A A

W dniach od 11 do 12 października 2017 r. w Warszawie przedstawiciele Komisji Europejskiej zorganizowali w ramach Semestru Europejskiego cykl spotkań z reprezentatywnymi związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców. Konkluzje z tych rozmów będą podstawą przyszłorocznych rekomendacji dla Polski oraz Sprawozdania krajowego – Polska 2018.

W dniu 11 października odbyła się sesja z udziałem ekspertów strony związkowej, szkolnictwa zawodowego, cechu rzemiosła i reprezentantów agencji pracy tymczasowej. Program spotkania był podzielony na dwa bloki tematyczne. W trakcie pierwszego z nich omówiono zasadniczo kwestię sytuacji rynku pracy w Polsce oraz wyzwań wynikających z tendencji demograficznych i migracyjnych. Uczestnicy dyskusji skupili swoją uwagę przede wszystkim na czynnikach blokujących i stymulujących zatrudnianie cudzoziemców w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pracodawcy wśród problemów związanych z tym zagadnieniem wymieniali najczęściej skomplikowane warunki formalnoprawne oraz wysokie koszty zatrudnienia.
Inną ważną kwestią podniesioną w czasie tej sesji była malejąca ilość specjalistów w zawodach technicznych i związany z tym stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Eksperci NSZZ „Solidarność” przedstawili w tym zakresie ogólne założenia wdrażanej obecnie reformy oświaty i związanego z tym przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w szkołę branżową. Zwróconą uwagę delegacji Komisji Europejskiej na potrzebę dofinansowania w Polsce tego typu edukacji, a zwłaszcza doposażenia laboratoriów i warsztatów dla uczniów. Wskazano również, że elementem niezbędnym dla wzmocnienia szkolnictwa zawodowego jest wypracowanie nowoczesnego programu nauczania wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.
W ramach kolejnej sesji omówiono reformę edukacji w kontekście przekształcenia gimnazjów w 8-letnią szkołę podstawową oraz 4-letnie licea. Przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę na tempo wdrażanych zmian i brak wystarczających w ich ocenie konsultacji społecznych w tym przedmiocie. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z kolei podkreśliła, że nauczyciele przy okazji tak daleko idących zmian
w oświacie nie zostali objęci przez rząd żadnym pakietem osłonowym. NSZZ „Solidarność” pozytywnie odniosła się natomiast do proponowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zakładają uregulowanie czasu pracy nauczycieli specjalistów sprawujących opiekę na dziećmi niepełnosprawnymi i tymi, które mają trudności w nauce. Warto odnotować, że przedstawiciele cechu rzemiosła pozytywnie odnieśli się do głównych założeń reformy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Według nich dotychczasowy, wydłużony model kształcenia ogólnego (6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum) w sposób negatywny wpływał na zainteresowanie młodzieży szkolnictwem zawodowym, czego konsekwencje mogą być odczuwalne dla całej polskiej gospodarki.
W dniu 12 października odbyło się dwustronne spotkanie delegata Komisji Europejskiej z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W jego trakcie przewodniczący Ryszard Proksa przedstawił szczegółowo proponowane przez „Solidarność” zmiany w zakresie uproszczenia systemu płac pracowników oświaty i skorelowaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” zaznaczył, że Związek jest obecnie zaangażowany w negocjacje z rządem, które mają zagwarantować od 1 stycznia 2018 r. wzrost płacy dla nauczycieli. Zaproszonemu przedstawicielowi Komisji Europejskiej nakreślono ponadto stan dialogu społecznego w Polsce i trudności, jakie płyną kształtowania polityki oświatowej przez samorządy lokalne. Zaprezentowano w tym przedmiocie oczekiwania naszego środowiska, co do wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego.

Tomasz Gryczan
przedstawiciel międzynarodowy KSOiW

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.