A A A

W dniach 27-29 września 2017 r. w Rydze odbyła się konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych Krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

- Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
- Bogusław Dołęga – przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

- Leszek Koszałka – przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
- Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Podczas pierwszych dwóch dni konferencji odbyło się łącznie sześć sesji tematycznych w przedmiocie:
1. stosunków bilateralnych i multilateralnych związków zawodowych,
2. edukacji jako narzędzia integracji i włączenia społecznego uchodźców,
3. przeciwdziałania przemocy w szkole,
4. statusu nauczyciela w obrębie naboru do zawodu oraz utrzymania miejsca pracy,
5. wzmacniania nauczycielskich związków zawodowych poprzez pozyskiwanie nowych członków.
W trakcie debaty Tomasz Gryczan przedstawił szczegółowo problem stosowania umów terminowych w polskiej oświacie. Delegaci łotewskiej konferencji dowiedzieli się m.in., że przepisy obowiązujące w Polce nie przewidują względem nauczycieli żadnych limitów w zakresie ilości i długości trwania umów na czas określony. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła ponadto dezaprobatę dla angażowania w dyskusję nad warunkami pracy i płacy w systemie edukacji organizacji pozarządowych, jako instytucji niemających przymiotu reprezentatywności w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
Ostatniego dnia spotkania w Rydze prof. Howard Stevenson z Uniwersytetu w Nottingham zaprezentował badania nad wpływem kryzysu rynku finansowego z 2008 r. na malejące w Europie nakłady na szkolnictwo. Ekspert ten podkreślił, iż w wielu krajach Unii Europejskiej dostrzegalna jest tendencja niwelowania skutków zapaści gospodarczej kosztem zmniejszania środków budżetowych przeznaczonych na edukację. To z kolei wpływa na budowanie potencjału szkół prywatnych i utrwalenie istniejących nierówności społecznych.
W ramach kolejnej sesji Ekaterina Efimenko z ETUCE przedstawiła wybrane programy Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014–2020 oraz została przyjęta deklaracja końcowa konferencji w Rydze. W ramach tego uzgodnienia uczestnicy dyskusji zobowiązali się w szczególności do wywierania presji na rządy poszczególnych krajów członkowskich w celu zwiększenia nakładów na edukację powyżej progu 6% PKB. Delegaci w podsumowaniu dyskusji uznali, że ze względu na specyfikę geopolityczną regionu Europy Środkowo-Wschodniej spotkania takie jak to na Łotwie powinny mieć charakter cykliczny.

Ryszard Proksa
Tomasz Gryczan

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.