Projekt na finiszu

W Toruniu 17 czerwca br., podczas konferencji, podsumowano osiągnięte efekty szkoleń w ramach projektu. 108 członków Solidarności, rekomendowanych do prac w ramach rad rynku pracy, podczas szkoleń zostało wyposażonych w wiedzę i kompetencje istotne przy realizacji zadań, jakie stoją przed radami rynku pracy.

W ciekawej dyskusji jaka rozwinęła się wśród uczestników konferencji - a dotyczyła rekomendacji dla NSZZ Solidarność - wybrzmiał również głos wykładowców.

Mecenas Daniel Czerwiński (twórca i wykładowca modułu prawnego) zwrócił uwagę, że w ocenie wielu członków rad rynku pracy bezrobocie długoterminowe nie jest traktowane priorytetowo. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przewidziano środki na kształcenie ustawiczne dotyczące osób powyżej 45 roku życia. Tymczasem, zgodnie z celami wyznaczonymi krajom UE w ramach strategii EUROPA 2020, działania na rzecz rozwoju powinny koncentrować się przede wszystkim na rozwoju zrównoważonym z istotnym naciskiem na wyłączanie z ubóstwa osób nim dotkniętych oraz prowadzenie dialogu społecznego opartego za zaufaniu, niezależności, równowadze i respektowaniu dokonanych ustaleń. Mecenas podkreślił, że powyższych problemów nie rozwiążą zmiany dokonane w zakresie rad zatrudnienia, zwłaszcza polegające na zmianie ich nazewnictwa na rady rynku pracy, konieczne bowiem jest podjęcie dalej idących działań - tj. rozszerzenie kompetencji rad, zapewnienie partnerom społecznym równego udziału w radach (w zakresie liczby reprezentujących członków), tak aby udział ten miał realny wpływ na treść uchwał, opinii i uwag wydawanych przez rady.

Ważkim argumentem wprowadzenia przedmiotowych zmian jest to, iż rady rynku pracy stanową sformalizowaną - zinstytucjonalizowaną - formę dialogu społecznego. Skoro art. 20 Konstytucji RP stanowi, iż dialog społeczny jest podstawą funkcjonowania ustroju gospodarczego w Polsce, to w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okoliczność ta powinna zostać uwzględniona w sposób wymierny dla rynku pracy. Tymczasem dotychczasowe zmiany nie wpłynęły na poprawę dialogu społecznego, zaś sytuacja osób ubogich nie uległa poprawie.

Iwona Meus-Jargusz (twórca i wykładowca modułu społecznego; Podyplomowe Studium Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego) wysoko oceniła kompetencje komunikacyjne uczestników kursu. Zwróciła jednak uwagę na problem medialnego osamotnienia Solidarności. Nazwała związkowców „ostatnimi Mohikanami komunikacji społecznej”, zmuszonymi funkcjonować w obcym dla siebie świecie polityki i mediów - obcym, bo zdominowanym przez PR. W świecie czystej komunikacji społecznej, takiej jaką Solidarność preferuje, nadawca wysyła do odbiorcy istotny (z perspektywy tego drugiego) komunikat; cechą tej komunikacji są więc czyste intencje. W świecie PR komunikat jest zwykle pozorny, a akt komunikacji nastawiony na doraźny zysk nadawcy; o czystych intencjach nie ma tu mowy. Prowadząca przestrzegła przed zbyt wielkimi nadziejami pokładanymi w mediach mainstreamowych i namawiała do tworzenia własnych kanałów informacyjnych z wykorzystaniem Internetu. Podkreślała, że dominujący w mediach „wiecowy” wizerunek Związku jest wprawdzie kreowany bez zarzutu, ale z pomocą tylko tego wizerunku nie da się ujawnić pełni kapitału ludzkiego Solidarności: ani skali dobra (wynikającego z idei solidaryzmu społecznego) ani (tak potrzebnej społeczeństwu) wiedzy eksperckiej.

Aktualności

Projekt na finiszu

W Toruniu 17 czerwca br., podczas konferencji, podsumowano osiągnięte ...

  więcej

Konferencja Podsumowująca

Zapraszamy do Torunia na konferencję podsumowującą projekt.

  więcej

Dobiegły końca szkolenia

Uczestnicy szkoleń podnieśli swoje kompetencje ...

  więcej

Szkolenia na finiszu

Z zaplanowanych sześciu szkoleń specjalistycznych odbyło ...

  więcej

Szkolenia na półmetku - ostatnie miejsca

Z zaplanowanych sześciu szkoleń specjalistycznych ...

  więcej

Platforma wiedzy i informacji dla Krajowych Negocjatorów

Już działa Platforma wiedzy i informacji dla ...

  więcej

Ruszyły szkolenia specjalistyczne

W terminie 19-23.01.2015 r. w Warszawie ...

  więcej

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne

Podczas spotkania Komisji Krajowej ...

  więcej

Szkolenie pilotażowe

W grudniu 2014r. odbyło się szkolenie ...

  więcej

Program Szkolenia Specjalistycznego

W listopadzie 2014r. odbyło się spotkanie ...

  więcej

SIS nr 25 z 19.09.2014 r.

Od sierpnia bieżącego roku Komisja Krajowa ...

(06.10.2014) więcej

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego