Informacje

 

Mediacje - szansą na rozwiązanie konfliktów

Od dawna wiadomo, że w codziennym procesie interakcji z drugą osobą może dojść do konfliktu. Konflikty nie muszą jednak koniecznie być czymś złym - to naturalna część naszego życia. Konflikty oraz spory powstają w sytuacji, gdy osoby lub grupy angażują się w rywalizację o cele, które w ich mniemaniu lub w rzeczywistości są ze sobą sprzeczne.

W większości przypadków wiele osób znajdujących się w stanie konfliktu nie jest zdolnych do stworzenia skutecznych procedur zmierzających do jego rozwiązania. Często potrzebują pomocy w rozwiązaniu danego sporu. Wsparciem udzielonym w takiej sytuacji może być udział osoby trzeciej - mediatora. Z mediacji korzysta się na całym świecie przy rozwiązywaniu sporów interpersonalnych, organizacyjnych, gospodarczych, prawnych, lokalnych, publicznych, międzynarodowych.

Mediacja - jest ogólnie definiowana jako interwencja w negocjacje lub konflikt akceptowalnej trzeciej strony, która towarzyszy zaangażowanym stronom w dobrowolnym zmierzaniu do zawarcia porozumienia.

Mediacje (łac. mediare - być w środku) - metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny i poufny. Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne).

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie.

Mediację możemy określić jako dobrowolny proces, w którym trzecia, neutralna osoba, wspiera proces negocjacji między spierającymi się stronami, zachęca je do znalezienia zadawalającego rozwiązania poprzez analizę poszczególnych zagadnień, możliwości, jakie mają one do wyboru i sformułowania porozumienia, które będzie zaspakajało ich potrzeby.

Mediator jest osobą trzecią, nie jest bezpośrednio zaangażowany w spór lub konkretne kwestie sporne. Jego obecność osoby z zewnątrz najczęściej dostarcza stronom nowego spojrzenia na dzielące je kwestie. Taka osoba oczywiście musi być zaakceptowana przez strony sporu. Strony zgadzają się na obecność mediatora i są gotowe słuchać i poważnie brać pod uwagę jego sugestie.

Mediator nie ma uprawnień pozwalających na podejmowanie decyzji. Strony sporu zachowują ostateczną kontrolę nad uzyskanym wynikiem. Zachowuje zasadę poufności i jest obowiązany zachować tajemnicę mediacyjną. Nie można także pominąć reguły, jaką jest zasada neutralności wobec przedmiotu sporu. Potrzebna jest również fachowość w kierunku prowadzenia mediacji. Nie może wyróżniać żadnej ze stron, czy też pozostawać z nią w jakiejkolwiek więzi emocjonalnej, majątkowej musi wykazać szeroko pojętą bezstronność.

„Mediatorze, jeśli zauważysz, że często pouczasz ludzi lub grozisz im, jeśli chcesz ich na siłę przekonywać do tego co tobie wydaje się najlepsze i jeśli nie potrafisz się zmienić - zrezygnuj z działalności mediatora” - powiedzenie mediatorów. Można zatem stwierdzić, iż mediator pomaga w wypracowaniu porozumienia między zwaśnionymi stronami. Ułatwia im rozmowę, łagodzi napięcia, rozpoznaje źródła konfliktu, organizuje posiedzenia mediacyjne.

Aby mediacja mogła dojść do skutku, strony muszą rozpocząć rozmowy albo negocjacje, np. związki zawodowe i pracodawcy muszą być gotowi do udziału w sesji rokowań, rząd i grupy interesu publicznego muszą stworzyć forum do dialogu.

Mediacja jest przedłużeniem procedury negocjacji, jako że wiąże się z nadaniem rokowaniom nowego formatu oraz korzystaniem z usług mediatora, który wnosi do interakcji spierających się stron nową jakość i dynamikę.

Aktualności

W Ciechanowie negocjują

Od 13 do 16 stycznia 2014 r. w Ciechanowie

(06.02.2014) więcej

Styczniowe szkolenie negocjacyjne

Tym razem w Zakopanem - 21 działaczy związkowych z Regionu Mazowsze ...

(22.01.2014) więcej

Grudniowe szkolenia z negocjacji

Kolejne szkolenia negocjacyjne w ramach Projektu - Konstruktywny Dialog II

(17.12.2013) więcej

Negocjacje dla liderów dialogu autonomicznego

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje ...

(02.12.2013) więcej

Szkolenia z negocjacji i mediacji

W dalszym ciągu realizowane są szkolenia z negocjacji w ramach Projektu ...

(18.11.2013) więcej

Do absolwentów szkoleń mediacyjnych

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż ...

(02.08.2013) więcej

Szkolenie negocjacyjne w Zakopanem

W dniach 1- 4 lipca br. w Zakopanem odbyło się kolejne szkolenie negocjacyjne ...

(01.08.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - czerwiec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(24.07.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - maj 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(03.06.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - kwiecień 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(07.05.2013) więcej

Szkolenia negocjacyjne

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(08.04.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - marzec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(28.03.2013) więcej

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem

(22.03.2013) więcej

 

Starsze informacje więcej

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego