WRDS

WRDS

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach

PART_1557395346731Dzisiaj w Katowicach odbywa się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczy Przewodniczący ZR Marek Bogusz.
Po przywitaniu uczestników spotkania przez Przewodniczącego WRDS, w części pierwszej zebrania poruszano problematykę niskiej emisji w województwie śląskim oraz kwestię systemowych rozwiązań walki ze smogiem i działań antysmogowych. Omawiano zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców w związku ze zjawiskiem niskiej emisji.
Tematem części drugiej była gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jako szansa dla długofalowego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce oraz potrzeba odpowiedniego wdrożenia europejskich założeń GOZ do polskiego porządku prawnego.
Następnie przyjęto stanowiska WRDS w sprawie:
1)  modyfikacji programu Czyste Powietrze,
2)  gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
Przyjęte uchwały dotyczyły:
1) liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie WRDS w Katowicach,
2) regulaminu WRDS i Biura WRDS w Katowicach.

Przedstawiono również informacje z prac Komitetu Sterującego Programu dla Śląska.

PART_1557395356874

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

PART_1528104168247Dzisiaj w Katowicach odbywają się obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym sytuacji finansowej placówek medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.

OMAWIANE DOKUMENTY

1) Opinia WRDS w Katowicach z 4.06. 2018 r. w sprawie warunków finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowanych przez podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie województwa śląskiego.

WRDS wyraża głębokie zaniepokojenie wynikające z trudnej sytuacji finansowej podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Obecny poziom finansowania opieki psychiatrycznej w województwie śląskim powoduje, że znaczna część placówek o profilu psychiatrycznym mierzy się z  problemem braku bilansowania przychodów z kosztami świadczeń, co może zagrażać dalszemu ich prawidłowemu funkcjonowaniu oraz negatywnie wpływać na jakość opieki.

2) Opinia WRDS w Katowicach z 4.06. 2018 r. w sprawie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania oddziałów szpitalnych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Województwo Śląskie, nieobjętych finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach tzw. sieci szpitali.

Wprowadzony z dniem 1 października 2017 r. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych nie objął części placówek medycznych oraz niektórych oddziałów szpitalnych. Zakresy świadczeń, które nie uzyskały finansowania w ramach tzw. sieci szpitali mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na dotychczasowych zasadach, po uzyskaniu przPART_1528104155336ez podmioty lecznicze kontraktu w drodze konkursowej.

3) Opinia WRDS w Katowicach z 4.06. 2018 r.
w sprawie poziomu finansowania nadwykonań przez  Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

W obradach WRDS uczestniczą z ramienia Zarządu Regionu – Marek Bogusz i Piotr Gołąb.

 

WRDS w Katowicach w sprawie Oświaty

W Katowicach rozpoczęła obrady Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Uczestniczy w nich przew. ZR Marek Bogusz oraz przew. Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Jadwiga Utecht-Nolbrzak. Spotkanie dotyczy przyszłości kształcenia zawodowego w perspektywie wprowadzonej reformy edukacji oraz kwestie związane z wprowadzeniem reformy.
Wśród zaproszonych gości jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek oraz Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.
Plan obrad obejmuje m.in.:
– Wprowadzenie w prace Zespołu problemowego WRDS ds. edukacji
– Stanowisko WRDS w Katowicach w sprawie kształcenia zawodowego
– Podsumowanie prac WRDS w 2017 r.
– Przekazanie przewodnictwa WRDS Marszałkowi Województwa Śląskiego Wojciechowi Sałudze

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

2 października 2017 r. odbyło się w Katowicach posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył przew. ZR Marek Bogusz. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. stanowisko WRDS w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii  struktury kosztów energii elektrycznej w Polsce.

20171002_101505Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski przedstawił proponowane zmiany w przepisach dot. rynku energii elektrycznej w Polsce w sytuacji rosnącego z roku na rok zapotrzebowania na moc. Zakłada się m.in. wprowadzenie dla gospodarstw domowych opłaty, która zależeć będzie od rzeczywistego zużycia energii.

WRDS wskazał na brak istotnego zmniejszenia problemu w/w kosztów, pomimo przyjęcia już półtora roku temu przez RDS uchwały w tej samej sprawie i dlatego oczekuje się pilnego wdrożenia przez Rząd RP objęcia systemem ulg podmiotów energochłonnych. Obecne kryteria przyznawania ulg zakładom przemysłowym są 20171002_101512według WRDS nieosiągalne dla kluczowych polskich przedsiębiorstw. Dostosowanie kryteriów do realiów polskich będzie wsparciem konkurencyjności polskiej gospodarki.

 Więcej »

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dzisiaj w Katowicach odbywa się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na której omawiane są kierunki kształcenia zawodowego w kontekście reformy edukacji. Podjęta zastanie również uchwała dotycząca powołania zespołu problemowego ds. edukacji.
WRDS przyjął stanowisko w sprawie powołania Narodowego Instytutu Technologicznego, w którym zawarte są tezy i obawy jakie niesie nowa ustawa. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

Ważne stanowiska Zarządu Regionu

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku przyjął szereg stanowisk, odnoszących się do bieżących problemów i aktualnej sytuacji w kraju. Związkowcy m.in. podtrzymali swe dotychczasowe żądanie przywrócenia wieku emerytalnego z jednoczesnym stworzeniem możliwości przechodzenia na emeryturę po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy. Poniżej publikujemy wszystkie dokumenty, przyjęte przez podbeskidzki Zarząd Regionu.

 

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie przywrócenia wieku emerytalnego

Postulat obniżenia wieku emerytalnego do poziomu sprzed ostatniej reformy i powiązania go ze stażem pracy był i pozostaje najważniejszym żądaniem NSZZ „Solidarność”, zbieżnym z oczekiwaniami milionów Polaków.

Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oczekuje jak najszybszej, pełnej realizacji tego postulatu, a więc obniżenia wieku emerytalnego do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz umożliwienia przejścia na emeryturę osobom, legitymującym się 35-letnim (dla kobiet) lub 40-letnim stażem pracy (dla mężczyzn).

Zrealizowanie tego postulatu będzie sprawdzianem społecznej wrażliwości i dobrej woli rządu oraz parlamentarnej większości, jaką stanowią posłowie i senatorowie PiS.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie sprzedaży uzdrowisk

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych przez Zarząd Województwa Śląskiego, których celem jest zbycie udziałów placówek ochrony zdrowia należących do samorządu śląskiego.

Wnioski dotyczące wstrzymania przekształceń własnościowych prowadzonych wobec Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich, Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju oraz Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój były kilkakrotnie składane przez związki zawodowe oraz przez inne podmioty życia społecznego.

Dziwi nas i jednocześnie budzi niepokój pośpiech z jakim Państwo dążycie do sprzedaży (pozbycia się) społecznego mienia, zwłaszcza w kontekście negatywnych skutków jakie przyniesie prywatyzacja w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” ponownie wzywa do zaprzestania działań prywatyzacyjnych w wymienionych w piśmie placówkach ochrony zdrowia.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

NSZZ „Solidarność” wiąże wielkie nadzieje z funkcjonowaniem Rad Dialogu Społecznego zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i w poszczególnych województwach. Instytucja ta jest szansą na odbudowę autentycznego dialogu społecznego, zniszczonego w czasie rządów koalicji PO-PSL. Rady Dialogu Społecznego mogą być płaszczyzną nie tylko negocjacji ale też realizacji wielu postulatów społecznych.

Obecny poziom finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego może skutecznie zniweczyć te nadzieje i uniemożliwić realizację ustawowych zadać WRDS, a tym samym zagrozić dalszemu funkcjonowaniu tej tak ważnej roli społecznego dialogu.

Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Prezydium Rady Dialogu Społecznego o podjęcie działań, które zmienią obecną sytuację poprzez zmianę sposobu i poziomu finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego tak by mogły one bez przeszkód i w pełnym zakresie spełniać swe zadania.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie zagrożeń związanych z umową TTIP

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się przygotowywanym zapisom umowy TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji).

Umowa ta, mająca zliberalizować zasady handlu i współpracy gospodarczej między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, jest opracowywana w tajemnicy przed opinią publiczną krajów UE. Zapisy tej umowy mają radykalnie zwiększyć uprawnienia międzynarodowych korporacji, a ograniczyć prawa pracownicze, konsumenckie i obywatelskie naruszając suwerenność poszczególnych państw Unii Europejskiej w dziedzinie stanowienia prawa. Wprowadzenie umowy TTIP w obecnie przygotowywanej formule oznaczać będzie zalegalizowanie nieograniczonego niczym dyktatu wielkich korporacji, a tym samym grozić będzie ograniczeniem praw pracowniczych, pogorszeniem warunków pracy i płacy oraz utratą setek tysięcy miejsc pracy.

Zarząd Regionu Podbeskidzie apeluje do krajowych władz NSZZ „Solidarność” oraz do rządu i Parlamentu, a także do wszystkich przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim o podjęcie wszelkich działań, które uniemożliwią podpisanie umowy TTIP w obecnej formule.

 STANOWISKO

ZARZADU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie przywrócenia uprawnień emerytalnych

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie działań w kierunku nowelizacji Ustawy o emeryturach pomostowych w celu przywrócenia możliwości odejść na wcześniejsze emerytury pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze zatrudnionych we wszystkich branżach, którzy te uprawnienia utracili a szkodliwość pracy na tych stanowiskach w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze nie budzą wątpliwości.

Wykazy tych stanowisk szkodliwych występujących we wszystkich branżach powinny być uzgodnione z Sekretariatami Branżowymi NSZZ „Solidarność”.

Uważamy, że zmiany dokonane przez Rządy Platformy Obywatelskiej zostały wprowadzone bez konsultacji społecznej i przy ostrym sprzeciwie związków zawodowych, dlatego też należy ponownie dokonać analizy znowelizowanej ustawy i dokonać weryfikacji zasad odejść na wcześniejsze emerytury.

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia przy nowelizacji Kodeksu Pracy, dla wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających pracowników zapisów dotyczących obligatoryjnych ponadzakładowych układów zbiorowych, które zawierałyby regulacje prawa pracy obowiązujące na poziomach regionu, branż lub ogólnokrajowym.

 

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie likwidacji miejsc pracy Grupie Kapitałowej Tauron

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się likwidacji miejsc pracy w energetyce zawodowej. Przedstawiony przez Zarząd Tauron Polska Energia S.A. „Program Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej Tauron Polska Energia” powoduje  likwidację miejsc pracy w naszym  regionie.

Posiedzenie Prezydium WRDS

01.06.2016 r. odbyło się w Katowicach posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył przew. WRDS Dominik Kolorz. Tematem posiedzenia była m.in. zasadność i możliwości wykonania remontu linii kolejowej nr 190 (Bielsko-Biała/Cieszyn) wraz z likwidacją ograniczeń stałych oraz przywróceniem na tej linii ruchu pociągów osobowych i towarowych.
W trakcie debaty  głos zabrali: zastępca przew. Regionu Podbeskidzie NSZZ „S” Andrzej Madyda, który w imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” uzasadnił złożony wniosek, a następnie Starosta Cieszyński Janusz Król,  przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Szymon Oleksiuk oraz inni zaproszeni goście związani z PKP-PLK, Kolejami Śląskimi, PKP Cargo i Urzędem Marszałkowskim.
Uczestnicy dyskusji wyrazili akceptację i gotowość do realizacji wyżej wymienionego projektu.
Elementem, który utrudnia szybkie przeprowadzenie tej inwestycji jest brak środków finansowych.
Wszyscy wspólnie uznali, że należy podjąć intensywne działania „lobbujące” w celu pozyskania  funduszy na realizację w/w projektu komunikacyjnego.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

30.05.2016 r. w Sali Sejmu Śląskiego, z udziałem Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Michała Wójcika odbyło się kolejne posiedzenie WRDS. W znacznym stopniu poświęcone ono zostało planowanym zmianom w kształceniu zawodowym oraz ocenie debaty na temat przyszłego modelu polskiego szkolnictwa, które ma być zaprezentowane 27 czerwca 2016 r.
Istotne informacje dot. sytuacji w szkolnictwie woj. śląskiego, w tym zawodowego, przedstawiła Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.
W spotkaniu i przeprowadzonej debacie wzięli udział reprezentanci Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” –  zastępca przewodniczącego Andrzej Madyda oraz przedstawiciel Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Leszek Tomalak. Na zakończenie tej części obrad zostały przyjęte dwa stanowiska, dotyczące kształcenia zawodowego.
W drugiej części obrad dot. spraw organizacyjnych, WRDS przyjęło kilka stanowisk i informacji. Szczególnie istotna (w znaczeniu naszego Regionu) była informacja udzielona członkom WRDS  przez Andrzeja Madydę w sprawie sytuacji w spółce Proseat z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Została przedstawiona geneza powstałego konfliktu oraz obecny stan negocjacji. WRDS nie podjęła żadnych decyzji w powyższej sprawie, oczekując dalszego rozwoju sytuacji i stanowisk stron sporu.
Zostały również przyjęte ważne stanowiska m.in. dot. strategii zagospodarowania rzeki Wisły (łącznie z górnym jej biegiem obejmującym nasz region). Przyjęto stanowisko dot. wstrzymania działań mających na celu zmianę struktury właścicielskiej jednostek ochrony zdrowia, których właścicielem jest samorząd województwa śląskiego – m.in. Szpitala w Ustroniu, Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich. Wypracowano także stanowisko dot. nieuzasadnionego różnicowania niektórych pracowników samorządowych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów.

Źródło zdjęć – http://www.kuratorium.katowice.pl/?page=EventPage&eventId=606

Spotkanie WRDS ws. energetyki

Wczoraj w Katowicach odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ws. sytuacji w energetyce.
Obrady poprowadził przew. WRDS w Katowicach Dominik Kolorz.

Omawiane tematy:
–  Stanowisko WRDS odnośnie działań związanych z zapowiadanym wycofaniem się koncernu EDF z Polski,
–  Projekt stanowiska WRDS ws. problemów w funkcjonowaniu firm i instytucji z otoczenia górnictwa węgla kamiennego oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji tej grupy przedsiębiorców,
–  Kontrakt dla Śląska,
–  Spotkanie RDS w Warszawie,
–  Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej WRDS w Wieńcu Zdroju,
–  Problematyka rynku pracy w województwie śląskim w świetle polityki energetycznej.

W spotkaniu uczestniczył przew. ZR Marek Bogusz.