wiek emerytalny

wiek emerytalny

Spotkanie z Piotrem Dudą

W piątek, 3 listopada, o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Regionu ze związkowcami regionu Podbeskidzie spotkają się przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i jego zastępca Henryk Nakonieczny, reprezentujący nasz związek w Radzie Dialogu Społecznego. Główne tematy spotkania to:

– wiek emerytalny a staż pracy;

– praca w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z całego Podbeskidzia (będzie to równocześnie comiesięczne spotkanie przewodniczących z terenu Bielska-Białej, przeniesione z poniedziałku, 6 listopada).

Ważne stanowiska Zarządu Regionu

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku przyjął szereg stanowisk, odnoszących się do bieżących problemów i aktualnej sytuacji w kraju. Związkowcy m.in. podtrzymali swe dotychczasowe żądanie przywrócenia wieku emerytalnego z jednoczesnym stworzeniem możliwości przechodzenia na emeryturę po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy. Poniżej publikujemy wszystkie dokumenty, przyjęte przez podbeskidzki Zarząd Regionu.

 

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie przywrócenia wieku emerytalnego

Postulat obniżenia wieku emerytalnego do poziomu sprzed ostatniej reformy i powiązania go ze stażem pracy był i pozostaje najważniejszym żądaniem NSZZ „Solidarność”, zbieżnym z oczekiwaniami milionów Polaków.

Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oczekuje jak najszybszej, pełnej realizacji tego postulatu, a więc obniżenia wieku emerytalnego do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz umożliwienia przejścia na emeryturę osobom, legitymującym się 35-letnim (dla kobiet) lub 40-letnim stażem pracy (dla mężczyzn).

Zrealizowanie tego postulatu będzie sprawdzianem społecznej wrażliwości i dobrej woli rządu oraz parlamentarnej większości, jaką stanowią posłowie i senatorowie PiS.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie sprzedaży uzdrowisk

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych przez Zarząd Województwa Śląskiego, których celem jest zbycie udziałów placówek ochrony zdrowia należących do samorządu śląskiego.

Wnioski dotyczące wstrzymania przekształceń własnościowych prowadzonych wobec Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich, Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju oraz Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój były kilkakrotnie składane przez związki zawodowe oraz przez inne podmioty życia społecznego.

Dziwi nas i jednocześnie budzi niepokój pośpiech z jakim Państwo dążycie do sprzedaży (pozbycia się) społecznego mienia, zwłaszcza w kontekście negatywnych skutków jakie przyniesie prywatyzacja w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” ponownie wzywa do zaprzestania działań prywatyzacyjnych w wymienionych w piśmie placówkach ochrony zdrowia.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

NSZZ „Solidarność” wiąże wielkie nadzieje z funkcjonowaniem Rad Dialogu Społecznego zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i w poszczególnych województwach. Instytucja ta jest szansą na odbudowę autentycznego dialogu społecznego, zniszczonego w czasie rządów koalicji PO-PSL. Rady Dialogu Społecznego mogą być płaszczyzną nie tylko negocjacji ale też realizacji wielu postulatów społecznych.

Obecny poziom finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego może skutecznie zniweczyć te nadzieje i uniemożliwić realizację ustawowych zadać WRDS, a tym samym zagrozić dalszemu funkcjonowaniu tej tak ważnej roli społecznego dialogu.

Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Prezydium Rady Dialogu Społecznego o podjęcie działań, które zmienią obecną sytuację poprzez zmianę sposobu i poziomu finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego tak by mogły one bez przeszkód i w pełnym zakresie spełniać swe zadania.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie zagrożeń związanych z umową TTIP

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się przygotowywanym zapisom umowy TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji).

Umowa ta, mająca zliberalizować zasady handlu i współpracy gospodarczej między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, jest opracowywana w tajemnicy przed opinią publiczną krajów UE. Zapisy tej umowy mają radykalnie zwiększyć uprawnienia międzynarodowych korporacji, a ograniczyć prawa pracownicze, konsumenckie i obywatelskie naruszając suwerenność poszczególnych państw Unii Europejskiej w dziedzinie stanowienia prawa. Wprowadzenie umowy TTIP w obecnie przygotowywanej formule oznaczać będzie zalegalizowanie nieograniczonego niczym dyktatu wielkich korporacji, a tym samym grozić będzie ograniczeniem praw pracowniczych, pogorszeniem warunków pracy i płacy oraz utratą setek tysięcy miejsc pracy.

Zarząd Regionu Podbeskidzie apeluje do krajowych władz NSZZ „Solidarność” oraz do rządu i Parlamentu, a także do wszystkich przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim o podjęcie wszelkich działań, które uniemożliwią podpisanie umowy TTIP w obecnej formule.

 STANOWISKO

ZARZADU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie przywrócenia uprawnień emerytalnych

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie działań w kierunku nowelizacji Ustawy o emeryturach pomostowych w celu przywrócenia możliwości odejść na wcześniejsze emerytury pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze zatrudnionych we wszystkich branżach, którzy te uprawnienia utracili a szkodliwość pracy na tych stanowiskach w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze nie budzą wątpliwości.

Wykazy tych stanowisk szkodliwych występujących we wszystkich branżach powinny być uzgodnione z Sekretariatami Branżowymi NSZZ „Solidarność”.

Uważamy, że zmiany dokonane przez Rządy Platformy Obywatelskiej zostały wprowadzone bez konsultacji społecznej i przy ostrym sprzeciwie związków zawodowych, dlatego też należy ponownie dokonać analizy znowelizowanej ustawy i dokonać weryfikacji zasad odejść na wcześniejsze emerytury.

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia przy nowelizacji Kodeksu Pracy, dla wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających pracowników zapisów dotyczących obligatoryjnych ponadzakładowych układów zbiorowych, które zawierałyby regulacje prawa pracy obowiązujące na poziomach regionu, branż lub ogólnokrajowym.

 

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie likwidacji miejsc pracy Grupie Kapitałowej Tauron

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się likwidacji miejsc pracy w energetyce zawodowej. Przedstawiony przez Zarząd Tauron Polska Energia S.A. „Program Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej Tauron Polska Energia” powoduje  likwidację miejsc pracy w naszym  regionie.

„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko ws. wieku emerytalnego

„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny. Podtrzymuje również swoje stanowisko co do kryterium stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Członkowie Komisji Krajowej podtrzymując gotowość do podjęcia konstruktywnych i merytorycznych rozmów wnioskują do Rządu RP o uwzględnienie stanowiska „Solidarności” w tej sprawie.

Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim projekcie wniesionym do sejmu wychodzi na przeciw oczekiwaniom i zmierza do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy programowej podpisanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą – uznali w swoim stanowisku członkowie Komisji Krajowej, która drugi dzień obraduje w Krośnie.

W dalszej części stanowiska Komisja Krajowa oczekuje jednak, że w trakcie prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony o dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionej od stażu pracy liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy zatrudnienia. „Solidarność” postuluje aby tak liczony staż dla kobiet wynosił 35 lat, a dla mężczyzn 40.

Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte bez głosu sprzeciwu.

 

Propozycje w sprawie wieku emerytalnego

Na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opublikowana została interesująca rozmowa z wiceministrem pracy, rodziny i polityki społecznej prof. Marcinem Zielenieckim na temat obniżenia wieku emerytalnego. Poniżej przedstawiamy obszerne fragmenty tego wywiadu.

Anna Grabowska: Związki zawodowe i pracodawcy rekomendowali w ostatnich dniach Radzie Dialogu Społecznego propozycje związane z określeniem wieku emerytalnego na 61 i 66 lat oraz stażu emerytalnego wynoszącego 35 i 40 lat. Czy Rząd jest wstępnie przychylny takiej modyfikacji prezydenckiego projektu w sprawie obniżenia wieku emerytalnego?

M.Z.: Gospodarzem projektu obniżającego wiek emerytalny jest  oczywiście Prezydent. Ostateczna decyzja co do przyszłego kierunku rozwiązań w tym zakresie będzie natomiast należała do Parlamentu. Rząd pełni w tym wypadku jedynie rolę wspierającą.

Z naszych wstępnym wyliczeń wynika, że – zaproponowane  przez partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego – zatrzymanie obniżenia wieku emerytalnego poprzez określenie go na 61 lat dla kobiet i 66 lat dla mężczyzn, jest propozycją, która w pierwszym roku przyniesie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych oszczędności na poziomie ok. 1,7 mld zł. Z punktu widzenia kosztów, jest to więc propozycja atrakcyjna, zachowująca w kwestii wieku status quo dla osób odchodzących obecnie na emeryturę. Trzeba jednak pamiętać, że w kolejnych latach takich ulg dla FUS już nie będzie.

A.G.: Dla strony związkowej to zahamowanie obniżenia wieku emerytalnego jest jednak nieodłącznie związane z kryterium stażowym. Chodzi o to, by osoby, które przepracują 35 lub 40 lat mogły odejść na emeryturę wcześniej niż wieku 61 lub 66 lat.

M.Z.: Propozycja dotycząca możliwości przechodzenia na emeryturę po spełnieniu kryterium stażowego – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn – niezależnie od wieku – poważnie uszczupliłaby przychody FUS. Nie tylko bowiem przyśpieszałaby ona odchodzenie na emeryturę, a tym samym zwiększała wydatki FUS, ale także zmniejszałaby jego przychody ze składek, które dana osoba wcześniej przestawałaby przecież odprowadzać.

Oczywiście, gdyby w Radzie Dialogu Społecznego doszło do porozumienia zarówno co do wieku, jak i co do stażu, to Parlament nie mógłby przejść nad nim do porządku dziennego. Musiałoby to jednak być porozumienie trójstonne, a więc z udziałem strony rządowej. Na razie rekomendacja przedstawiona Prezydium Rady ma charakter autonomiczny: związków zawodowych i pracodawców.

Pełny tekst wywiadu znaleźć można TUTAJ »

WIEK EMERYTALNY 61 I 66 LAT?

Jest wspólne uzgodnienie związków zawodowych i organizacji pracodawców: wiek emerytalny 61 dla kobiet i 66 dla mężczyzn; staż pracy 35 i 40 lat.

Prezydium Rady Dialogu Społecznego uzgodniło 7 kwietnia, że rekomendacja przyjęta przez zespół ds. ubezpieczeń społecznych, dotycząca zmian w ustawie emerytalnej, trafi do konsultacji organizacji wchodzących w skład Rady. Przyjęto, że opinie zostaną przedstawione przez związki i pracodawców w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Chodzi o prezydencki projekt dotyczący obniżenia wieku do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie przewidujący tzw. kryterium stażowego. Natomiast w stanowisku rekomendowanym Prezydium Rady Dialogu Społecznego (z dnia 4 kwietnia 2016 r.), wypracowanym przez strony pracowników i pracodawców w  Zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych, partnerzy opowiedzieli się za określeniem wieku emerytalnego kobiet na 61 lat, zaś mężczyzn – na 66 lat.

Strony zgodziły się również na zapis, że nabycie prawa do emerytury w przypadku kobiet byłoby możliwe po osiągnięciu 35 lat okresów składkowych, a w przypadku mężczyzn – 40 lat. Warunkiem jest, by zewidencjonowany kapitał, zebrany przez ubezpieczonego, pozwalał na wyliczenie emerytury w wysokości 130 proc. najniższej emerytury.

Uzgodniono też, że strony, w ramach najbliższych przeglądów emerytalnych, podejmą się wypracowania warunków, które powinny być spełnione dla zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP zgłosili do porozumienia zdania odrębne.