Stanisław Szwed

Stanisław Szwed

Spotkanie z Wiceministrem RPiPS Stanisławem Szwedem

W dniu 4 marca br. w Cieszynie gościł  Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ ,,Solidarność” z Powiatu Cieszyńskiego oraz zaproszonych gości.

W spotkaniu, które rozpoczął Starosta Janusz Krół uczestniczyli także Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,S” Marek Bogusz.

W trakcie spotkania Wiceminister poruszył najważniejsze prace legislacyjne związane z wprowadzaniem zmian w Kodeksie Pracy. Omawiał m. in. następujące zagadnienia:
– eliminowanie tzw. umów śmieciowych, syndromu pierwszej dniówki,
– płaca minimalna w wysokości 12 zł za godzinę w przypadku umów-zleceń.
Został także zaprezentowany program “Rodzina 500+”, który będzie realizowany od 1 kwietnia br.

Kwestia obniżenia wieku emerytalnego, czyli powrót do 60 lat dla kobiet i 65 w przypadku mężczyzn będzie prawdopodobnie realna w 2017 r.

W drugiej cześć spotkania uczestnicy zadawali pytania, odnoszące się m. in. do problematyki funkcjonowania agencji pracy tymczasowej, stażu pracy powiązanego z możliwością przejścia na emeryturę, spraw związanych z funkcjonowaniem miejskich spółek komunalnych w perspektywie wejścia od 2017 r. nowych przepisów.

Dziękuję za pomoc w organizacji spotkania Dyrektorowi Bielskiego Biura Wiceministra Maksymilianowi Pryga oraz Panu Staroście Januszowi Król, a także składam podziękowanie za zaangażowanie i liczny udział przedstawicieli NSZZ ,,Solidarność”.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

 

Koordynator Oddziału Cieszyn

Michał Marek

PRIORYTETY MINISTERSTWA

wicem_szwedDzięki Stanisławowi Szwedowi, wiceministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej, mamy możliwość na bieżąco obserwować prace, dotyczące planowanych zmian w ustawodawstwie, które w sposób szczególny dotyczą pracowników i organizacji związkowych. Stanisław Szwed deklaruje regularne przedstawianie takich informacji, jak również bieżącą pomoc pracowników swojego biura w rozwiązywaniu problemów pracowniczych, z jakimi borykają się związkowcy. Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych działań i najbliższych planów Ministerstwa w zakresie prawa pracy.

 

 

Priorytety Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące spraw pracowniczych i związkowych:

  • Poprawienie skuteczności Państwowej Inspekcji Pracy poprzez wprowadzenie konkretnych zmian w Kodeksie Pracy i likwidację syndromu tzw. pierwszej dniówki. Chcemy wprowadzić system, który spowoduje, że jeszcze przed przystąpieniem do pracy pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie umowę o pracę.

W tym celu została przygotowana nowelizacja Kodeksu Pracy, która została skierowana do konsultacji społecznych.

  • Od 1 styczna 2016 roku umowy zlecenia będą „ozusowane” do wysokości płacy minimalnej.
  • Kolejna ustawa, nad którą pracujemy, zakłada wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej przy umowach-zleceniach na poziomie 12 zł. W naszym rozumieniu ten projekt likwidowałby patologię dość powszechnego obecnie stosowania stawek 4-5 zł przy takich umowach, np. wobec pracowników firm ochroniarskich.
  • Prowadzone będą prace nad projektami ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – we współpracy z partnerami społecznymi, na forum Rady Dialogu Społecznego
  • Ważnym elementem naszych działań w zakresie polepszenia sytuacji na rynku pracy jest Narodowy Program Zatrudnienia. Przeprowadzona zostanie analiza rozwiązań z uwzględnieniem:

–  aktualnej sytuacji na rynku pracy (na przestrzeni 2015 roku znacznie zmniejszyła się liczba młodych bezrobotnych do 25 r.ż. Na koniec listopada 2015 r. liczba zarejestrowanych w urzędach pracy osób do 25 r.ż. wynosiła 234.374 i w stosunku do listopada roku poprzedniego zmniejszyła się o 69.432 osoby (tj. o 22,9 %).  Udział tej grupy w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynosił 15,3%)

– wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z 2015 r. tzw. “100 tys. miejsc pracy dla młodych” (łączenie wsparcia dla pracodawców z zatrudnieniem niesybsydiowanym)

  • zmiany ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych celem umożliwienia nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i prawa do świadczenia przedemerytalnego opiekunom osób niepełnosprawnych;
  • prowadzone będą prace związane z usprawnieniem i lepszą koordynacją publicznych służb zatrudnienia.
  • Nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – m. in. w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r.

Głównym celem nowelizacji będzie rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych m.in. na osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionych.

  • Planowana jest również zmiana przepisów dotyczących reprezentatywności organizacji związkowych poprzez podwyższenie progów dla organizacji członkowskiej organizacji wchodzącej w skład RDS z 7% do 10% i pozostałych z 10% do 15%. Ponadto organizacje wchodzące w skład tej samej federacji, bądź konfederacji reprezentatywnej w RDS będą mogły działać poprzez wspólną reprezentację.

 

Stanisław Szwed

Stanisław Szwed wiceministrem

Nasz kolega, Stanisław Szwed, został mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej, ale także niezwykle trudnej funkcji!

Stanisław Szwed był dotychczas posłem III, V, VI i VII kadencji sejmu. W dotychczasowej karierze parlamentarnej specjalizował się w sprawach społecznych, pracy i rodziny. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych głosowało na niego aż 46 220 mieszkańców powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. To rekordowa liczba głosów dla tego okręgu wyborczego.

Stanisław Szwed zawsze podkreślał, że jest nie tylko parlamentarzystą, ale także związkowcem. Nigdy nie zapomniał o swych korzeniach. Do dziś jest członkiem “Solidarności” w Fabryce Pił i Narzędzi w Wapienicy. Przez ostatnie dziesięć lat pełnił także funkcję przewodniczącego Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność”, a ostatnio także podbeskidzkiego Walnego Zebrania Delegatów.

Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” z 28 września 2015 roku w sprawie poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP

Nasz kolega Stanisław Szwed ubiega się o mandat posła w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” w pełni popiera tę kandydaturę i apeluje do wszystkich wyborców o oddanie głosów na kandydata podbeskidzkiej “Solidarności” Stanisława Szweda.

czytaj więcej »

Uroczystości upamiętniające podpisanie porozumień sierpniowych

W poniedziałek 31 sierpnia Poseł Stanisław Szwed uczestniczył w uroczystościach upamiętniających podpisanie porozumień sierpniowych. Nasz parlamentarzysta wziął udział w uroczystej mszy świętej oraz w spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą, które odbyło się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.