Solidarność Podbeskidzie Zmiana przepisów umożliwiająca przeliczenie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Zmiana przepisów umożliwiająca przeliczenie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Zmiana przepisów umożliwiająca przeliczenie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Udostępnij na:

Obraz: Michael Schwarzenberger z Pixabay

9 października 2020 r. weszła w życie zmiana przepisów, która umożliwia przeliczenie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego po zmianie wymiaru czasu pracy w ramach tarcz antykryzysowych.

Wnioskować o ponowne przeliczenie mogą pracownicy:

– którym pracodawca obniżył wymiar czasu pracy na podstawie przepisów tarcz antykryzysowych;

– którym pracodawca wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę na podstawie przepisów tarcz antykryzysowych;

Nową podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego przelicza się, jeśli powyższe zdarzenia miały miejsce w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz gdy między okresami wcześniejszego pobierania i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. 

Przeliczenie następuje na wniosek!

Wniosek należy złożyć do pracodawcy bądź bezpośrednio do ZUS, jeśli pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom.

Okres za jaki następuje przeliczenie:

  • po 30 marca 2020 r. dla pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu lub wobec których zawarto porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z umowy o pracę, w zakresie i przez czas, ustalone w porozumieniu (art. 15g lub art. 15zf ustawy o COVID-19),
  • po 23 czerwca 2020 r. dla osób, którym wymiar czasu pracy został obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, zatrudnionych u pracodawcy, któremu zmniejszyły się przychody i w związku z tym istotnie wzrosły obciążenia funduszu wynagrodzeń (art. 15gb ustawy o COVID-19),
  • po 25 sierpnia 2020 r. dla osób, którym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzono na czas określony – nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego – mniej korzystne warunki zatrudnienia niż te wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy (art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy o COVID-19).

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747).

[3] Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).

Udostępnij na:

Author: Sekretariat