Solidarność Podbeskidzie Nowy początek dialogu społecznego

Nowy początek dialogu społecznego

Nowy początek dialogu społecznego

Udostępnij na:

W poniedziałek, 11 stycznia, zainaugurowała działalność Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach. W trakcie spotkania akt powołania do składu WRDS w Katowicach z rąk marszałka województwa Wojciecha Saługi odebrał m.in. przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, Marek Bogusz (Akt powołania TUTAJ »).

W posiedzeniu inauguracyjnym wzięli udział m.in.  marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka, a także Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Zawsze lepiej, kiedy problemy rozwiązywane są na płaszczyźnie dialogu, a nie prowadzą do konfliktów. Mam nadzieję, że obecna ustawa nadająca radzie większe uprawnienia spowoduje sprawniejsze rozwiązywanie kluczowych spraw gospodarczych oraz kwestii wzajemnych relacji pracodawców i pracowników. Województwo śląskie ze względu na swą specyfikę skupia w sobie problemy całego kraju, stąd potrzeba tu dobrego i owocnego dialogu, który przeniesie się na szczebel ogólnopolski” – powiedział w trakcie spotkania Stanisław Szwed.

Przyjęto pierwsze uchwały, organizujące funkcjonowanie i tryb pracy WRDS w Katowicach (w sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie WRDS, w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia WRDS (pierwszym przewodniczącym został reprezentujący stronę społeczną szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz), w sprawie regulaminu WRDS i w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego WRDS).

Odbyła się dyskusja dotycząca głównych kierunków działań w obszarze dialogu społecznego w województwie śląskim. Pierwsze robocze spotkanie WRDS, w pierwszej dekadzie lutego br.,  poświęcone ma być m.in. dramatycznej sytuacji w przemyśle hutniczym. Prezydium WRDS zbierze się po raz pierwszy na przełomie stycznia i lutego br.

– Mam nadzieję, że dialog społeczny na poziomie naszego województwa w nowej formule będzie funkcjonował lepiej i efektywniej. W ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zajmowaliśmy się głównie gaszeniem pożarów. Teraz chcemy działać inaczej, rozwiązywać problemy, zanim ulegną eskalacji oraz inicjować dobre rozwiązania dla naszego regionu – powiedział po zakończeniu obrad Dominik Kolorz.

Głównym zadaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są tworzone na bazie przyjętej w ubiegłym roku ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. WRDS zastąpiły funkcjonujące niegdyś Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego. Rady są powoływane przez marszałków województw. W ich skład wchodzą również wojewodowie, przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców. Kadencja przewodniczącego Rady trwa jeden rok. Funkcję tę zgodnie z ustawą pełnią naprzemiennie przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. Prezydium WRDS tworzą przedstawiciele wszystkich organizacji zasiadających w Radzie.

Do zasadniczych kompetencji WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa oraz inicjowanie procesu legislacyjnego we współdziałaniu z Radą Dialogu Społecznego.

Udostępnij na:

Author: Sekretariat