Klub SIP

Klub SIP

Wypełniając statutowe uprawnienia, w trosce o zwiększenie ochrony człowieka w środowisku, Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” powołał Klub Społecznego Inspektora Pracy.

PREZYDIUM KLUBU 

Przewodniczący Klubu SIP : Piotr Górny

Zastępca Przewodniczącego Klubu SIP : Jerzy Szumski

Członkowie Prezydium Klubu SIP :

  1. Zdzisław Pyka
  2. Mirosław Biernat
  3. Stanisław Chrzanowski
  4. Rafał Babraj

CELE KLUBU

1. Pomoc organizacjom związkowym w zakresie prawnej ochrony pracy, we współdziałaniu z Państwową Inspekcją Pracy,
w wyborach społecznych inspektorów pracy, w organizacji pracy
i kierowaniu pracą społecznych inspektorów pracy – szkolenia, seminaria, warsztaty.
2. Przygotowanie społecznych inspektorów pracy do pełnienia aktywnej roli w ramach ich kompetencji.
3. Inicjowanie i współudział w akcjach i konkursach na temat ochrony pracy i zagadnień BHP.
4. Przekazywanie informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”, a społecznymi inspektorami pracy.