Sekretariat

Posty autora

Solidarność akceptuje plany Ministerstwa, ale…

NSZZ „Solidarność” generalnie akceptuje plany i priorytety działalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale nie bez zastrzeżeń. – Oczywiście, kierunki zapowiadanych zmian są korzystne dla pracowników i w większości przypadków zgodne z naszymi wcześniejszymi ustaleniami i podpisaną umową programową, ale trzeba uważać na wszystkie szczegóły i niuanse. W pośpiechu łatwo coś pominąć lub przeinaczyć – mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. Przypomina niedawną sprawę z – mówiąc umownie – 70-procentowym opodatkowaniem odpraw i odszkodowań. Miały one ograniczyć gigantyczne kwoty, jakie otrzymywali odchodzący ze swych stanowisk (lub zwalniani z nich) prezesi i członkowie kardy zarządzającej, a okazało się, że uderzy ona też w zwykłych pracowników, odchodzących z zakładów pracy z większą niż 3-miesięczną odprawą. – Tu, na Podbeskidziu, podnieśliśmy krzyk i udało się błyskawicznie uchwalić poprawkę do tej ustawy – przypomina Marek Bogusz. Obawia się, że podobnie może być z zapowiadanym przez Ministerstwo podniesieniem minimalnej stawki godzinowej do 12 złotych, ale tylko w przypadku umów-zleceń. – Wiemy, że w umowach śmieciowych jest mnóstwo patologii, ale samo podniesienie stawki minimalnej nic tu nie zmieni, a pozornie tylko uatrakcyjni te formę zatrudnienia. Domagamy się, by taka minimalna stawka godzinowa dotyczyła wszystkich rodzajów umów, w tym przede wszystkim umów o pracę. – podkreśla szef podbeskidzkiej „Solidarności”.

Szereg uwag do ministerialnych oraz prezydenckich projektów zgłosiło ostatnio także  Prezydium Komisji Krajowej. Także tam generalnie jest akceptacja planowanych zmian, ale związkowcy podnoszą szereg często bardzo szczegółowych uwag. Do najistotniejszych należy pominięcie postulatu uwzględnienia stażu pracy do przechodzenia na emeryturę w wieku „przedemerytalnym” (patrz TUTAJ ). Wszystkie szczegółowe uwagi do konsultowanych projektów zmian zostały zapisane w decyzjach Prezydium KK (czytaj TUTAJ ).

PRIORYTETY MINISTERSTWA

wicem_szwedDzięki Stanisławowi Szwedowi, wiceministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej, mamy możliwość na bieżąco obserwować prace, dotyczące planowanych zmian w ustawodawstwie, które w sposób szczególny dotyczą pracowników i organizacji związkowych. Stanisław Szwed deklaruje regularne przedstawianie takich informacji, jak również bieżącą pomoc pracowników swojego biura w rozwiązywaniu problemów pracowniczych, z jakimi borykają się związkowcy. Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych działań i najbliższych planów Ministerstwa w zakresie prawa pracy.

 

 

Priorytety Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące spraw pracowniczych i związkowych:

  • Poprawienie skuteczności Państwowej Inspekcji Pracy poprzez wprowadzenie konkretnych zmian w Kodeksie Pracy i likwidację syndromu tzw. pierwszej dniówki. Chcemy wprowadzić system, który spowoduje, że jeszcze przed przystąpieniem do pracy pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie umowę o pracę.

W tym celu została przygotowana nowelizacja Kodeksu Pracy, która została skierowana do konsultacji społecznych.

  • Od 1 styczna 2016 roku umowy zlecenia będą „ozusowane” do wysokości płacy minimalnej.
  • Kolejna ustawa, nad którą pracujemy, zakłada wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej przy umowach-zleceniach na poziomie 12 zł. W naszym rozumieniu ten projekt likwidowałby patologię dość powszechnego obecnie stosowania stawek 4-5 zł przy takich umowach, np. wobec pracowników firm ochroniarskich.
  • Prowadzone będą prace nad projektami ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – we współpracy z partnerami społecznymi, na forum Rady Dialogu Społecznego
  • Ważnym elementem naszych działań w zakresie polepszenia sytuacji na rynku pracy jest Narodowy Program Zatrudnienia. Przeprowadzona zostanie analiza rozwiązań z uwzględnieniem:

–  aktualnej sytuacji na rynku pracy (na przestrzeni 2015 roku znacznie zmniejszyła się liczba młodych bezrobotnych do 25 r.ż. Na koniec listopada 2015 r. liczba zarejestrowanych w urzędach pracy osób do 25 r.ż. wynosiła 234.374 i w stosunku do listopada roku poprzedniego zmniejszyła się o 69.432 osoby (tj. o 22,9 %).  Udział tej grupy w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynosił 15,3%)

– wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z 2015 r. tzw. “100 tys. miejsc pracy dla młodych” (łączenie wsparcia dla pracodawców z zatrudnieniem niesybsydiowanym)

  • zmiany ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych celem umożliwienia nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i prawa do świadczenia przedemerytalnego opiekunom osób niepełnosprawnych;
  • prowadzone będą prace związane z usprawnieniem i lepszą koordynacją publicznych służb zatrudnienia.
  • Nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – m. in. w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r.

Głównym celem nowelizacji będzie rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych m.in. na osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionych.

  • Planowana jest również zmiana przepisów dotyczących reprezentatywności organizacji związkowych poprzez podwyższenie progów dla organizacji członkowskiej organizacji wchodzącej w skład RDS z 7% do 10% i pozostałych z 10% do 15%. Ponadto organizacje wchodzące w skład tej samej federacji, bądź konfederacji reprezentatywnej w RDS będą mogły działać poprzez wspólną reprezentację.

 

Ustawa o działaczach opozycji

ustawaOd czterech miesięcy obowiązuje uchwalona przez Sejm 20 marca 2015 roku ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Do końca 2015 roku na mocy tej ustawy Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał blisko 400 osobom status działacza opozycji antykomunistycznej. Są wśród nich także osoby z Podbeskidzia.
Wspomniana wyżej ustawa ma na celu przyznanie szczególnego statusu działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. oraz zagwarantowanie pomocy finansowej tej części środowiska, która znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
Ustawa określa:
– zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
– zasady wydawania legitymacji i nadawania odznaki honorowej działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
– zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych;
– zadania, organizację i zasady działania wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.
Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza w drodze decyzji administracyjne, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W procedurze stwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych uczestniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz wojewódzka rada konsultacyjna do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.
Pomoc finansowa ma dwojaką formę: świadczenia pieniężnego lub pomocy pieniężnej. Świadczenia te przyznaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej. Przesłanką przyznania pomocy jest – poza uzyskaniem statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej – spełnienie kryterium dochodowego. I tak świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie przyznawane jest wówczas, gdy dochód osoby samotnej nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 procent najniższej emerytury, wynoszącej obecnie 880,45 zł, albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100 procent najniższej emerytury. Świadczenie pieniężne z zasady przyznaje się na okres dwunastu miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67 lat może być przyznane na okres do 60 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może zostać przyznane bezterminowo.
Pomoc pieniężna w formie jednorazowego wsparcia przyznawana jest osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, jeżeli dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 procent najniższej emerytury albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 procent najniższej emerytury. Pomoc pieniężna może być przyznana także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji – w przypadku gdy dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej lub dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300 procent najniższej emerytury.
Ustawa określa także dodatkowe uprawnienia takie jak: prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej oraz opcjonalnie – w zależności od decyzji konkretnego samorządu terytorialnego – pomoc w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych. Świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna zwolnione są z podatku dochodowego oraz nie są wliczane do dochodu ustalanego na potrzeby realizacji świadczeń z pomocy społecznej.
Dokładne procedury przyznawania statusu oraz zasad pomocy można znaleźć na stronach internetowych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych TUTAJ oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Bliższych informacji udziela też bielskie biuro IPN (tel. 33 813 63 59).

Młodzi w „Solidarności”

W połowie grudnia w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” odbyło się zebranie organizacyjne Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”. 21 grudnia Zarząd Regionu zarejestrował tę sekcję i jej regulamin. Do czasu wyboru władz pracami sekcji kieruje jej główny organizator, Roman Kołder z „Solidarności” spółki Paged Meble w Jasienicy.

Do Sekcji Młodych mogą należeć członkowie „Solidarności” w wieku do 35 lat. W bielskim zebraniu organizacyjnym wzięło udział dwunastu związkowców z różnych komisji zakładowych. – Zachęcam wszystkich młodych członków naszego związku do zaangażowania się w prace sekcji. Razem możemy zmienić wizerunek „Solidarności” i zrobić wiele fajnych rzeczy, służących ludziom młodym – mówił Roman Kołder podczas ostatniego zebrania Zarządu Regionu Podbeskidzie. Podkreśla on, że poprzez sekcję młodzi związkowcy mogą nie tylko wyjść do swych rówieśników w zakładach pracy, ale także efektywnie działać na rzecz młodych. – Chcemy pokazać młodą twarz „Solidarności”. Chcemy podejmować inicjatywy służące ludziom młodym, a równocześnie być głosem naszych rówieśników we władzach „Solidarności” wszystkich szczebli. Chcemy reklamować nasz związek i uczynić go jak najbardziej atrakcyjnym dla naszych rówieśników, naszych środowisk – podkreśla Roman Kołder.

Świąteczne spotkanie

W dniu 17.12.2015 r. w siedzibie NSZZ ,,Solidarność”  O/Cieszyn odbyło się świąteczne  spotkanie opłatkowe z udziałem przewodniczących, reprezentujących zakłady pracy z terenu objętego działaniem oddziału.  Zebranie  podsumowujące  mijający  rok  było  okazją do refleksji dotyczącej najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w 2015 roku oraz do mówienia planów na nadchodzący okres.  Gośćmi  spotkania,  oprócz Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,S” Marka Bogusza,  byli również włodarze  reprezentujący   Powiat Cieszyński – Starosta Janusz Król  oraz Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura . Nie zabrakło również Radnego Powiatu Cieszyńskiego Krzysztofa Neściora.

swieta_cieszyn

Dziękując za pomoc w przygotowaniu  spotkania, składam wszystkim członkom związku,  ich rodzinom  oraz  sympatykom – życzenia błogosławionych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz realizacji  planów osobistych i zawodowych  w 2016 roku.

                           Koordynator O/ Cieszyn  NSZZ ,,Solidarność”
ooooooooooooooooooooooMichał Marek                                                                                                                                                                                                                                                              

„Solidarność” broni szkoły

Podbeskidzka „Solidarność” sprzeciwia się planom przeniesienia siedziby Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i solidaryzuje się w tej kwestii z opinią społeczności tej placówki.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z dużym niepokojem obserwuje działania Starostwa bielskiego dążącego do przekazania budynku Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, domu kultury, poczty oraz apteki na rzecz innych podmiotów.
Solidaryzując się z rodzicami i uczniami, którzy podjęli protest wobec planowanym zamierzeniom w pełni rozumiejąc ich determinację popieramy ich protest.

Zwracamy się do Pana Starosty aby szanując wolę lokalnego społeczeństwa w duchu prawdziwego dialogu podjął decyzję nie tylko opartą o racje ekonomiczne ale miał na względzie szeroko rozumiany interes społeczny.

Brak zrozumienia woli społecznej strony może zaowocować eskalacją konfliktu i zapewne uderzy w wizerunek samorządu powiatowego.

/Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach/

Źródło zdjęcia »

70-procentowy podatek nie dotknie zwykłych pracowników

 

Tuż przed świętami Sejm RP błyskawicznie przyjął poprawkę do uchwalonych w listopadzie zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. – To efekt sprzeciwu między innymi podbeskidzkiej „Solidarności” co do przyjętych rozwiązań. Uderzały one w zwykłych pracowników, korzystających z tak zwanych programów dobrowolnych odejść – mówi przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz.

Przypomnijmy: 25 listopada Sejm uchwalił zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych polegające na wprowadzeniu 70-procentowego podatku od odpraw i odszkodowań, wypłacanych osobom odchodzącym ze spółek, w których większość ma Skarb Państwa. Podatek ten ma być obliczany od kwoty, która przekracza trzykrotność ich dotychczasowego miesięcznego wynagrodzenia. Posłowie chcieli w ten sposób choć w części ograniczyć gigantyczne kwoty, wypłacane na mocy lukratywnych kontraktów zwalnianym prezesom i członkom zarządów spółek. Często są to milionowe odprawy lub odszkodowania. Przepisy te mają wejść w życie od nowego roku.

Związkowcy z Podbeskidzia niemal natychmiast zaprotestowali. Alarmowali, że zmiany zostały tak zapisane, że uderzyłyby nie tylko w kadrę zarządzającą, ale w każdego pracownika spółki, w której większość ma Skarb Państwa, który chciałby skorzystać z odpraw w ramach tak zwanych programów dobrowolnych odejść. – Jeśli mieli wynegocjowane sześciomiesięczne odprawy, to od połowy należnej im kwoty płaciliby 70-procentowy podatek. Chyba nie o to chodziło ustawodawcy – tłumaczy Marek Bogusz. O tej sytuacji natychmiast powiadomiony został Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Obiecał interwencję i słowa dotrzymał…

22 grudnia Sejm RP przyjął poprawkę, która jednoznacznie zawęża krąg osób, które mają być objęte 70-procentowym podatkiem, wyłącznie do kadry zarządzającej.

Życzenia błogosławieństwa Bożego

„W noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo,
dzieląc z nami ziemskie życie.
Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to,
czym dzieli się z innymi”.

św. Jan Paweł II

Niech Święta Narodzenia Jezusa Chrystusa
upłyną w pokoju, radości i miłości,
a ich przesłanie rozciągnie się na wszystkie dni 2016 roku.

 Życzenia błogosławieństwa Bożego
i wszelkiej pomyślności
w imieniu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

składa

 

Przewodniczący
Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Marek Bogusz

 

Bielsko-Biała, grudzień 2015 roku

Życzenia do druku »

Biskup Roman Pindel do związkowców:
– Wydobywajcie z siebie to, co najlepsze!

Podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się 21 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”, ordynariusz bielsko-żywiecki  biskup Roman Pindel życzył związkowcom wytrwałości, a nawet heroizmu w działaniu i zaangażowaniu.

– To nasze doroczne spotkanie opłatkowe jest tym razem niezwykłe, bo pierwszy raz gościmy w naszym gronie nowego ordynariusza, biskupa Romana Pindla. Mieliśmy okazję kilka razy się spotykać, ale były to rozmowy bieżące, robocze, a dziś jest wreszcie okazja do odświętnego spotkania – podkreślił Marek Bogusz, przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, witając ordynariusza diecezji, a także innych gości: duszpasterza ludzi pracy ks. prałata Zbigniewa Powadę, biskupiego sekretarza ks. Piotra Górę, senatora Andrzeja Kamińskiego i byłego przewodniczącego Zarządu Regionu Henryka Keniga.

Biskup Roman Pindel nawiązał w swych życzeniach do analizy greckiego pojęcia „kairos” odwołującego się do przeżywania momentów w dziejach jako przełomowych i ważnych, wypełnionych niezwykłym znaczeniem i sensem. Zwrócił uwagę, że w  tych ważnych momentach życiowych następuje duża polaryzacja postaw. – Z jednej strony ludzie decydują się na heroiczne gesty i potrafią się zorganizować wokół dobra, z drugiej strony umacniają się siły przeciwne – dodał.

– Życzę, byście ciągle przeżywali taki czas ‘kairos’- czas niezwykły, w którym trzeba coś zrobić, czegoś dokonać i wydobyć z siebie to, co najlepsze, a nawet sięgnąć po heroiczność w swoim życiu, postawach i zaangażowaniu – zaznaczył biskup podkreślając jednocześnie potrzebę powrotu do początków ruchu solidarnościowego, by przypomnieć sobie o jego najbardziej wzniosłych założeniach.

Podczas spotkania opłatkowego swą refleksją podzielił się wieloletni kapelan podbeskidzkiej „Solidarności” ks. prałat Zbigniew Powada. Duchowny zachęcił, by ludzie „Solidarności” stale weryfikowali siebie i odnajdywali siły do wypełnienia zadań wynikających z perspektywy związku i całego ruchu. – Życzę wam, abyście się nigdy nie zrażali, abyście się nie załamali, nawet kiedy będzie trzeba doświadczyć ucieczek, tego lęku, który może wynikać ze strachu przed groźbami Heroda – powiedział zasłużony kapelan ruchu. (ak/kai)