Sekretariat

Posty autora

Apel w sprawie płacy minimalnej

Zebrzydowice, 25 lutego 2016 roku

 

Apel

Zarządów Regionu Częstochowskiego i Regionu Podbeskidzie

NSZZ „Solidarność”


w sprawie płacy minimalnej

Członkowie Zarządów Regionów: Częstochowskiego i Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zebrani na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 roku postulują, aby w trybie pilnym dokonać zmian w zasadach stosowania płacy minimalnej.

Zebrani uznają, że płaca minimalna powinna określać wyłącznie kwotę wynagrodzenia zasadniczego, a wszystkie pozostałe składniki – premie, nagrody, dodatki stażowe, funkcyjne i inne – powinny być traktowane jako fakultatywne i nie powinny być zaliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dotychczasowa praktyka powoduje brak przejrzystości w tworzeniu czytelnych systemów płacowych, a często ogranicza jego motywacyjny charakter, co wyraża się, między innymi tym że pracownicy młodsi stażem rozpoczynają swoje zatrudnienie na korzystniejszych warunkach płacowych.

W związku z powyższym wnosimy do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Rady Dialogu Społecznego oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze uregulowanie tej kwestii.

Za Zarządy Regionów NSZZ „Solidarność”:

1.  Zarząd Regionu Częstochowski NSZZ „Solidarność
2.  Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

 

Biedronka i Lidl podnoszą płace

Rynek pracy wymusza na firmach wzrost płac i stabilne warunki zatrudnienia niezależnie od regulacji wprowadzanych przez rząd – pisze “Rzeczpospolita”.
Zaplanowane na wrzesień odgórne wprowadzenie przez rząd minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł za pracę na umowach-zleceniach może w niektórych branżach przejść niezauważone. Do tego bowiem czasu liczni pracodawcy wprowadzą podwyżki wynagrodzeń – nie z powodu regulacji przez państwo, ale z powodu sytuacji panującej na rynku pracy. – Uczynią tak, by utrzymać pracowników. Tak, jak to ostatnio miało miejsce w dwóch największych w Polsce sieciach dyskontów: kilka dni przed Wielkanocą najpierw Biedronka, a potem jej główny rywal – Lidl, ogłosiły programy kilkunastoprocentowych podwyżek płac – pisze gazeta.
Dla obu sieci, które stale rosną i rekrutują co roku tysiące nowych pracowników, dużo większe znaczenie niż zapowiadane decyzje polityków ma dzisiaj sytuacja na rynku pracy. A ta sprzyja szukającym zatrudnienia i pracownikom liczącym na kolejne podwyżki. Firmy na bogatszym zachodzie kraju są często tak zdeterminowane, że codziennie na własny koszt dowożą pracowników z odległości nawet 100 km lub płacą im premię za przeprowadzkę.

Świąteczny kiermasz Sekcji Młodych

Przed Wielkanocą członkowie podbeskidzkiej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” zorganizowali charytatywny kiermasz świąteczny. Cały dochód został przeznaczony na rzecz Domu Dziecka w Żywcu.

Świąteczne stoisko pojawiło się na Rynku w Skoczowie. Młodzi związkowcy sprzedawali własne wypieki oraz świąteczne stroiki i ozdoby wykonane przed wychowanków Domu Dziecka. Była to realizacja zapowiadanego przez członków Sekcji Młodych pomysłu włączania się w akcje społeczne i charytatywne. – To pierwsza, ale na pewno nie ostatnia taka inicjatywa. Kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem i przyniósł spory dochód. Dla nas najważniejsze jest, że wyszliśmy z naszym pomysłem na zewnątrz, zdobyliśmy nowe doświadczenie i w bardzo konkretny sposób pomogliśmy podopiecznym żywieckiego Domu Dziecka – mówi Roman Kołder, przewodniczący podbeskidzkiej Sekcji Młodych dziękując wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę i pomogli ją zrealizować.

Podwyżki i premie w Poczcie Polskiej

Wynagrodzenia zasadnicze zdecydowanej większości pracowników Poczty Polskiej wzrosną o 150 zł brutto – to rezultat negocjacji między „Solidarnością” i zarządem firmy. Uzgodnienia dotyczące podwyżek nie oznaczają zakończenia trwającego w PP sporu zbiorowego.  W najbliższych miesiącach rozmowy płacowe mają zostać wznowione.
Wysokość wzrostu płac ustalono podczas rozmów 25 marca. – Spór zbiorowy na tle płacowym trwa w Poczcie Polskiej od końca grudnia 2014 roku. Gdyby taki kompromis udało się osiągnąć np. w marcu ubiegłego roku moglibyśmy uznać, że jest on korzystny dla pracowników. W tej chwili możemy jedynie powiedzieć, że uzgodnienia z 25 marca są krokiem w kierunku rozwiązania problemów płacowych w firmie – mówi Bogumił Nowicki, szef „Solidarności” Poczty Polskiej.

Pracownicy Poczty Polskiej otrzymają podwyżki wraz z wynagrodzeniem za marzec. Wzrosną wynagrodzenia osób, których zarobki nie przekraczają 4 tys. zł brutto, czyli ponad 70 tys. pracowników PP. Podczas rozmów ustalono również, że tzw. pracownicy eksploatacji dostaną jednorazową premię w wysokości 200 zł brutto. Są to m.in. listonosze, pracownicy okienek pocztowych, rozdzielni i kierowcy – w sumie ok. 69 tys. pracowników Poczty Polskiej z kilkunastu grup zawodowych. Łącznie na podwyżki i premie przeznaczonych zostanie ok. 168 mln zł.

Uzgodniono także, że rozmowy płacowe zostaną wznowione nie później niż w czerwcu tego roku. „Solidarność” domaga się wzrostu płac zasadniczych wszystkich pracowników o 400 zł brutto. Jak przypomina przewodniczący Solidarności w PP, ostatnie znaczące podwyżki pracownicy firmy otrzymali w 2008 roku.

Zatrudniająca blisko 80 tys. osób Poczta Polska jest jednym z największych pracodawców w kraju.

KONSULTACJE ZMIAN W USTAWIE O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowany został projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Przed końcem kwietnia organizacje związkowe i pracodawców oraz Rada Dialogu Społecznego mają zgłosić ewentualne uwagi do planowanych zmian w tej ustawie. Omówienie nowych przepisów opublikowała Polska Agencja Prasowa.

Nowelizacja ma między innymi zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2015 r. mówiący o tym, że prawo powinno umożliwiać zrzeszanie się w związkach zawodowych nie tylko osobom pracującym na etacie, ale też tym, które pracę świadczą na podstawie umów cywilno-prawnych lub samozatrudnienia.

Projekt zmienia słowniczek ustawy o związkach, zamiast “pracownika” wprowadza pojęcie “osoby wykonujące pracę zarobkową”, a “pracodawcy” – “podmiot zatrudniający”. Podstawowy zapis ustawy będzie teraz brzmiał: “Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową”.

Za osobę wykonującą pracę zarobkową nowe przepisy uznają nie tylko pracownika zatrudnionego na podstawie Kodeksu pracy, ale też pracującego na innej podstawie – niezależnie od podstawy zatrudnienia. Tak samo będą też traktowani samozatrudnieni, jeśli w ramach ich działalności gospodarczej nie zatrudniają nikogo innego. Resortowy projekt zakłada, że będą to musiały być osoby świadczące pracę nieprzerwanie przez co najmniej pół roku.

Związki będą nadal w sprawach zbiorowych reprezentować wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, niezależnie od ich przynależności związkowej.

Według projektu osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę mają zachować prawo do wynagrodzenia w razie prowadzenia działalności związkowej tak samo jak zatrudnieni na etacie. Propozycja resortu mówi jednak, że prawo do zachowania nie przysługuje, gdy wynagrodzenie takiej osoby jest uzależnione od rezultatów pracy lub ma charakter ryczałtowy, niezależny od liczby przepracowanych godzin.

Projekt podwyższa próg reprezentatywności zakładowych organizacji związkowych. Zakłada też, że związki będą przekazywać co kwartał pracodawcy informację o liczbie członków; osoby należące do kilku związków będą jednak uwzględniane tylko w jednej, wskazanej przez nią organizacji.

Jeśli związek nie przekaże pracodawcy takiej informacji na czas, utraci uprawnienia wynikające ze statusu zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tego obowiązku – zakłada resort w projekcie. Pracodawca będzie miał też prawo wystąpić do inspekcji pracy o ustalenie liczby członków związku. Inspekcja będzie miała siedem dni na wezwanie związku do przekazania takiej informacji, a związek 14 dni na jej podanie.

Projekt wylicza też, ilu osobom ze związku przysługuje ochrona przed zwolnieniem, w zależności od liczby członków związku w danej firmie.

Projekt zmienia też ustawę o organizacjach pracodawców, regulując m.in. kary za przeznaczenie środków zebranych przez takie organizacje na cele inne niż statutowe.

W przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy projekt rozszerza możliwości kontroli PIP również na przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia w formie “innej pracy zarobkowej”.

W projekcie prawo do wszczynania sporów zbiorowych ma wspólna reprezentacja związkowa z danej firmy albo organizacja reprezentatywna. Zgodnie z nowymi przepisami może dojść do sytuacji, w której spór może zostać podjęty w firmie, która zatrudnia wyłącznie np. stałych zleceniobiorców – zwraca uwagę w uzasadnieniu resort.

Proponowane przepisy przejściowe zakładają, że związkowcy, którzy utracą po wejściu przepisów uprawnienia do ochrony, będę chronieni jeszcze przez rok na dotychczasowych zasadach.

Przepisy miałby wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia – zakłada resort rodziny i pracy.

Szczegóły: TUTAJ

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W Katowicach WRDS rozpoczęła spotkanie na temat służby zdrowia. Uczestniczy Marek Bogusz i Piotr Gołąb.

Radosnych Świąt!

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
(J 11, 25)

Untitled 1a

Niech udział w Tajemnicy Paschalnej
ożywi naszą wiarę, da nadzieję i umocni miłość,
a Zmartwychwstały Jezus Chrystus niech będzie wzorem, pomocą
i siłą w codziennym życiu, promieniem nadziei większej niż grzech i śmierć.
Radosnych Świąt!
W imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
oraz własnym życzy

Przewodniczący
Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

 

Bielsko-Biała, Wielkanoc 2016 roku

Wersja do druku »

Odświętne zebranie

W poniedziałek, 21 marca, odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Zebranie, zorganizowane już w Wielkim Tygodniu, miało charakter świąteczny, stąd wśród gości znalazł się  – obok wicewojewody Jana Chrząszcza, senatora Andrzeja Kamińskiego i dyrektora Maksymiliana Prygi z biura wiceministra Stanisława Szweda – także kapelan podbeskidzkiej „Solidarności” ks. prałat Zbigniew Powada.

W roboczej części zebrania członkowie ZR wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Marka Bogusza z ostatnich prac Zarządu, a także informacji związkowców na temat sytuacji w poszczególnych zakładach pracy. W tej części posiedzenia – w związku z niepokojącymi sygnałami z niektórych komisji zakładowych – Zarząd Regionu postanowił wystąpić do Komisji Krajowej i rządu o pilne uregulowanie prawnych aspektów pracy obcokrajowców w Polsce. Zapadła też decyzja o zorganizowaniu roboczego spotkania przedstawicieli podbeskidzkiej „Solidarności” z reprezentacją Państwowej Inspekcji Pracy, by omówić zasady bieżącej współpracy.

Podjęta została decyzja o organizacji wyjazdu związkowców z Podbeskidzia na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę „Solidarności” do Lichenia, która odbędzie się w dniach 23 i 24 kwietnia br. (koordynatorzy: Czesław Chrapek i Krzysztof Chudzik). Powołano tez 12-osobowy zespół, który zajmie się przygotowaniami i organizacją przyszłorocznej wrześniowej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę (region Podbeskidzie jest jej głównym organizatorem).

W dalszej części zebrania związkowcy wysłuchali informacji o bieżących pracach Parlamentu i rządu, przedstawionych przez senatora Andrzeja Kamińskiego i dyrektora Maksymiliana Pryge z biura posła Stanisława Szweda, a także spotkali się z pochodzącym z Bielska-Białej nowym wicewojewodą Janem Chrząszczem. – To jest nasze pierwsze oficjalne spotkanie, ale od początku utrzymujemy bieżące, robocze kontakty – podkreślił wicewojewoda, oferując związkowcom współpracę i wszelką możliwa pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw.

Ostatnią, najbardziej odświętną częścią zebrania było spotkanie z kapelanem podbeskidzkiej „Solidarności” ks. prałatem Zbigniewem Powadą. Był to czas na wielkopostną refleksję i wielkanocne życzenia. Związkowcy skorzystali z okazji i złożyli swemu duszpasterzowi życzenia nie tylko świąteczne ale i imieninowe. Wszystkiego dobrego, Księże Zbigniewie!

 

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Lichenia

W dniach 23-24 kwietnia 2016 roku  (sobota-niedziela) odbędzie się XVII Ogólnopolska Pielgrzymka „Solidarności” do Lichenia. Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd związkowców z naszego regionu na tę pielgrzymkę, pokrywając część kosztów. Planujemy, że autokary wyjadą ze Skoczowa (+ Cieszyn i Bielsko-Biała) oraz Suchej Beskdzkiej (+ Kęty i Oświęcim).

Szczegółowych informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:

– Czesław Chrapek – tel. 696 600 333

– Krzysztof Chudzik – tel. 691 729 560

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.