2016 Czerwiec

Archiwum: Czerwiec 2016

Ważne stanowiska Zarządu Regionu

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku przyjął szereg stanowisk, odnoszących się do bieżących problemów i aktualnej sytuacji w kraju. Związkowcy m.in. podtrzymali swe dotychczasowe żądanie przywrócenia wieku emerytalnego z jednoczesnym stworzeniem możliwości przechodzenia na emeryturę po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy. Poniżej publikujemy wszystkie dokumenty, przyjęte przez podbeskidzki Zarząd Regionu.

 

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie przywrócenia wieku emerytalnego

Postulat obniżenia wieku emerytalnego do poziomu sprzed ostatniej reformy i powiązania go ze stażem pracy był i pozostaje najważniejszym żądaniem NSZZ „Solidarność”, zbieżnym z oczekiwaniami milionów Polaków.

Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oczekuje jak najszybszej, pełnej realizacji tego postulatu, a więc obniżenia wieku emerytalnego do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz umożliwienia przejścia na emeryturę osobom, legitymującym się 35-letnim (dla kobiet) lub 40-letnim stażem pracy (dla mężczyzn).

Zrealizowanie tego postulatu będzie sprawdzianem społecznej wrażliwości i dobrej woli rządu oraz parlamentarnej większości, jaką stanowią posłowie i senatorowie PiS.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie sprzedaży uzdrowisk

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych przez Zarząd Województwa Śląskiego, których celem jest zbycie udziałów placówek ochrony zdrowia należących do samorządu śląskiego.

Wnioski dotyczące wstrzymania przekształceń własnościowych prowadzonych wobec Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich, Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju oraz Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój były kilkakrotnie składane przez związki zawodowe oraz przez inne podmioty życia społecznego.

Dziwi nas i jednocześnie budzi niepokój pośpiech z jakim Państwo dążycie do sprzedaży (pozbycia się) społecznego mienia, zwłaszcza w kontekście negatywnych skutków jakie przyniesie prywatyzacja w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” ponownie wzywa do zaprzestania działań prywatyzacyjnych w wymienionych w piśmie placówkach ochrony zdrowia.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

NSZZ „Solidarność” wiąże wielkie nadzieje z funkcjonowaniem Rad Dialogu Społecznego zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i w poszczególnych województwach. Instytucja ta jest szansą na odbudowę autentycznego dialogu społecznego, zniszczonego w czasie rządów koalicji PO-PSL. Rady Dialogu Społecznego mogą być płaszczyzną nie tylko negocjacji ale też realizacji wielu postulatów społecznych.

Obecny poziom finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego może skutecznie zniweczyć te nadzieje i uniemożliwić realizację ustawowych zadać WRDS, a tym samym zagrozić dalszemu funkcjonowaniu tej tak ważnej roli społecznego dialogu.

Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Prezydium Rady Dialogu Społecznego o podjęcie działań, które zmienią obecną sytuację poprzez zmianę sposobu i poziomu finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego tak by mogły one bez przeszkód i w pełnym zakresie spełniać swe zadania.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie zagrożeń związanych z umową TTIP

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się przygotowywanym zapisom umowy TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji).

Umowa ta, mająca zliberalizować zasady handlu i współpracy gospodarczej między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, jest opracowywana w tajemnicy przed opinią publiczną krajów UE. Zapisy tej umowy mają radykalnie zwiększyć uprawnienia międzynarodowych korporacji, a ograniczyć prawa pracownicze, konsumenckie i obywatelskie naruszając suwerenność poszczególnych państw Unii Europejskiej w dziedzinie stanowienia prawa. Wprowadzenie umowy TTIP w obecnie przygotowywanej formule oznaczać będzie zalegalizowanie nieograniczonego niczym dyktatu wielkich korporacji, a tym samym grozić będzie ograniczeniem praw pracowniczych, pogorszeniem warunków pracy i płacy oraz utratą setek tysięcy miejsc pracy.

Zarząd Regionu Podbeskidzie apeluje do krajowych władz NSZZ „Solidarność” oraz do rządu i Parlamentu, a także do wszystkich przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim o podjęcie wszelkich działań, które uniemożliwią podpisanie umowy TTIP w obecnej formule.

 STANOWISKO

ZARZADU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie przywrócenia uprawnień emerytalnych

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie działań w kierunku nowelizacji Ustawy o emeryturach pomostowych w celu przywrócenia możliwości odejść na wcześniejsze emerytury pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze zatrudnionych we wszystkich branżach, którzy te uprawnienia utracili a szkodliwość pracy na tych stanowiskach w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze nie budzą wątpliwości.

Wykazy tych stanowisk szkodliwych występujących we wszystkich branżach powinny być uzgodnione z Sekretariatami Branżowymi NSZZ „Solidarność”.

Uważamy, że zmiany dokonane przez Rządy Platformy Obywatelskiej zostały wprowadzone bez konsultacji społecznej i przy ostrym sprzeciwie związków zawodowych, dlatego też należy ponownie dokonać analizy znowelizowanej ustawy i dokonać weryfikacji zasad odejść na wcześniejsze emerytury.

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia przy nowelizacji Kodeksu Pracy, dla wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających pracowników zapisów dotyczących obligatoryjnych ponadzakładowych układów zbiorowych, które zawierałyby regulacje prawa pracy obowiązujące na poziomach regionu, branż lub ogólnokrajowym.

 

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie likwidacji miejsc pracy Grupie Kapitałowej Tauron

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się likwidacji miejsc pracy w energetyce zawodowej. Przedstawiony przez Zarząd Tauron Polska Energia S.A. „Program Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej Tauron Polska Energia” powoduje  likwidację miejsc pracy w naszym  regionie.

Przeciwko pospiesznej prywatyzacji uzdrowisk

Ponad 100 osób wzięło udział w pikiecie przeciwko komercjalizacji uzdrowisk w Rabce-Zdroju, Goczałkowicach-Zdroju i w Górkach Wielkich, zorganizowanej 27 czerwca przed gmachem Sejmu Śląskiego. Była wśród nich 20-osobowa grupa związkowców z podbeskidzkiej „Solidarności” na czele z szefem regionalnej Sekcjo Ochrony Zdrowia, Piotrem Gołąbem. Uczestnicy demonstracji domagali się wstrzymania działań zmierzających do zbycia udziałów samorządu wojewódzkiego w tych placówkach. Stanowisko w tej samej sprawie zajął też podbeskidzki Zarząd Regionu (patrz niżej).

Zdaniem związkowców sprzedaż uzdrowisk może oznaczać likwidację miejsc pracy i utrudnienie mieszkańcom województwa śląskiego dostępu do leczenia sanatoryjnego oraz pogorszenie jakości usług medycznych. Uczestnicy pikiety podkreślali, że w parlamencie zakończono już prace nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, która uniemożliwia m.in. zbycie 100 proc. udziałów samorządu w placówkach medycznych. W tej chwili nowela czeka na podpis Prezydenta RP.
Delegację protestujących przyjęła Aleksandra Skowronek, wicemarszałek Województwa Śląskiego. Związkowcy przekazali jej petycję dotyczącą wstrzymania decyzji władz samorządowych w sprawie sprzedaży uzdrowisk.
Po zakończeniu pikiety związkowcy weszli do gmachu Sejmu Śląskiego, aby przysłuchiwać się obradom radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Niestety, większością głosów Sejmik zdecydował o zbyciu udziałów samorządu wojewódzkiego we wszystkich trzech uzdrowiskach. Przeciwni byli tylko radni PiS.

Związkowcy już zapowiedzieli, że zwrócą się do wojewody śląskiego o unieważnienie tej uchwały. Jedną z podstaw unieważnienia jest ich zdaniem niedopełnienie wymogów formalnych związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych przed podjęciem uchwały. (więcej na: www.solidarnosckatowice.pl)

 

W tej samej sprawie swe stanowisko przedstawił także Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. W dokumencie, przyjętym 27 czerwca 2016 roku, czytamy: „Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych przez Zarząd Województwa Śląskiego, których celem jest zbycie udziałów placówek ochrony zdrowia należących do samorządu śląskiego.

Wnioski dotyczące wstrzymania przekształceń własnościowych prowadzonych wobec Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich, Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju oraz Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój były kilkakrotnie  składane przez związki zawodowe oraz przez inne podmioty życia społecznego.

Dziwi nas i jednocześnie budzi niepokój pośpiech z jakim Państwo dążycie do sprzedaży (pozbycia się) społecznego mienia, zwłaszcza w kontekście negatywnych skutków jakie przyniesie prywatyzacja w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” ponownie wzywa do zaprzestania działań prywatyzacyjnych w wymienionych w piśmie placówkach ochrony zdrowia”.

 

 

Turniej piłkarski „S” za nami

W sobotę, 25 czerwca na boiskach MOSiR Pod Wałką w Cieszynie odbył się tradycyjny, doroczny turniej piłkarski zorganizowany przez „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Upał był potężny, a emocje nie mniejsze niż na boisku w Saint-Étienne, gdzie tego samego dnia Polacy walczyli ze Szwajcarami.

W cieszyńskim turnieju wzięło udział ponad dwustu piłkarzy skupionych w dziewiętnastu drużynach, wystawionych przez zakładowe komisje „Solidarności” z różnych stron Podbeskidzia. W półfinale, gdy na placu boju zostały już tylko cztery drużyny, reprezentanci Browaru pokonali zespół Polifarbu 3:1, a zmagania drużyn dwóch bielskich spółek, Aluprof i Grammer, zakończyły się wynikiem 1:0. W finale cieszyńscy browarnicy pokonali zespół z Aluprofu 3:0. Z kolei Polifarb wywalczył, po serii rzutów karnych, trzecie miejsce. Golkiper tej drużyny, Sebastian Ganiek, zdobył puchar dla najlepszego bramkarza turnieju.

Puchary dla zwycięzców wręczali przewodniczący Zarządu Regionu, marek Bogusz, szef cieszyńskiego oddziału „S” (i równocześnie główny organizator rozgrywek) Michał Marek oraz pełnomocnik burmistrza Cieszyna ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji Cezary Cieńciała.

Głównym sponsorem cieszyńskich rozgrywek i fundatorem nagród był Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA. Print

Turniej zyskał także finansowe wsparcie Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia z Czechowic-Dziedzic.

POZNAŃSKI CZERWIEC’56


Mija 60 lat od pierwszego buntu robotników polskich przeciwko komunistycznej władzy, mieniącej się „robotniczą”. 28 czerwca 1956 roku dziesiątki tysięcy pracowników poznańskich zakładów pracy wyszło na ulice z hasłami „Chcemy chleba”, „Chcemy prawdy”. W odpowiedzi władze wysłały przeciwko demonstrantom czołgi…

Z okazji tej rocznicy Książnica Beskidzka w Bielsku–Białej wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zapraszają na wykład Artura Kasprzykowskiego pt. „Poznański Czerwiec 1956”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 27 czerwca 2016 r., o godz. 17.00, w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (ul. Słowackiego 17a) w ramach cyklu „Bielskie spotkania z historią najnowszą”.

Więcej o wydarzeniach Poznańskiego Czerwca na portalu IPN: http://www.czerwiec56.ipn.gov.pl/

 

O płacy minimalnej, handlu w niedzielę i postulatach “Solidarności”

– Czy ktoś kiedyś poszedł do więzienia za zniesławienie? Nie, a jest ono zagrożone rokiem więzienia – mówił w Radiu Gdańsk w programie “Rozmowa Kontrolowana” Agnieszki Michajłow Marek Lewandowski, rzecznik “S”. Odniósł się w ten sposób do zawartej w projekcie obywatelskim ograniczającym handel w niedzielę możliwości ukarania przedsiębiorcy łamiącego ten zakaz karą do dwóch lat więzienia. Taka możliwość kary jest w prawie czymś normalnym, a decyzję i tak podejmie sąd.

Rzecznik oceniał też podniesienie płacy minimalnej do 2000 zł. – Rząd Beaty Szydło jest zdecydowany i działa zdroworozsądkowo. Dzięki tej decyzji będzie rozwijał się popyt wewnętrzny w kraju, a tym samym i cała gospodarka. – Szkoda, że poprzednicy tak nie działali. Polska byłaby dzisiaj w zupełnie innym miejscu – dodał.

W rozmowie poruszano również kwestie kwoty wolnej od podatku, obniżenia wieku emerytalnego, oraz realizacji innych deklaracji wyborczych. – Widzę w przestrzeni publicznej hipokryzję. Najbardziej nasze postulaty chcą realizować ci, którzy nie głosowali za PiS. My dopilnujemy swoich postulatów.

Całą rozmowę można zobaczyć tutaj>>>

(Serwis informacyjny KK)

Zjazd na półmetku kadencji

W piątek, 17 czerwca, odbyło się w Bielsku-Białej Walne Zebranie Delegatów Regionu Podbeskidzie. Blisko stu delegatów oceniło  dwuletnią działalność władz podbeskidzkiej „Solidarności” oraz dokonało wyborów uzupełniających członków ZR i delegata na zjazd krajowy „S”.

Sprawozdanie z dwuletniej pracy Zarządu Regionu przedstawił przewodniczący Marek Bogusz. Dokonania skonfrontował z zapowiedziami i obietnicami, złożonymi dwa lata temu, podczas wyborów nowych władz podbeskidzkiej „Solidarności”. Za najważniejsze przeprowadzone sprawy uznał reorganizację pracy biur Zarządu Regionu na czele z wzmocnieniem i usprawnieniem pracy Biura Prawnego ZR, wzmocnienie oddziałów terenowych związku, wszechstronną pomoc zakładowym organizacjom związkowym, usprawnienie przepływu informacji i zmianę strony internetowej Regionu, wzmocnienie działań promocyjnych i prorozwojowych. – Dziś mamy region sprawny, stabilny finansowo, z rosnącą ilością członków związku – mówił Marek Bogusz. Przypomniał też sprawą organizację przez Podbeskidzie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów w 2014 roku oraz liczny udział związkowców naszego regionu w ogólnopolskich i branżowych akcjach „Solidarności”. Z kolei szefowa Regionalnej Komisji Rewizyjnej Małgorzata Dudys przedstawiła zebranym efekty dwuletniej pracy kontrolnej kierowanej przez siebie komisji. Oba sprawozdania zostały w głosowaniu zaakceptowane przez delegatów.

W trakcie obrad było też miejsce na wystąpienia zaproszonych gości. Byli wśród nich wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz oraz wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Podczas WZD dokonano wyborów uzupełniających. W skład Zarządu Regionu Podbeskidzie za zmarłą Krystynę Pysz i za Marcina Tyrnę, który złożył rezygnację, wybrani zostali Piotr Łukowski z MZK Bielsko-Biała i Piotr Przybyła z bielskiej spółki Enersys. Z kolei wakujący mandat dla przedstawiciela Czechowic-Dziedzic w Zarządzie Regionu zdobył Krzysztof Kwaśny z PG Silesia. Z kolei przewodniczący „Solidarności” z tego samego przedsiębiorstwa, Dariusz Dudek, został wybrany reprezentantem Podbeskidzia na Krajowy Zjazd „Solidarności” w miejsce Stanisława Szweda, który z racji pracy w rządzie musiał zrezygnować z tego mandatu.

Przed zakończeniem obrad wiceprzewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Bronisław Skoczek za dotychczasową działalność uhonorował krzyżami „Semper Fidelis” dwóch podbeskidzkich delegatów: Bogdana Szozdę i Kazimierza Grajcarka.

Zgodnie z decyzją delegatów wszystkie dokumenty, które zostały przygotowane na WZD, zostaną rozpatrzone przez Zarząd Regionu Podbeskidzie.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Od wielu lat regularnie, w każdą drugą niedzielę miesiąca, w bielskiej katedrze pw. św. Mikołaja sprawowana jest Msza św. w intencji Ojczyzny. Jej inicjatorem i najczęściej głównym celebransem jest ks. prałat Zbigniew Powada, proboszcz parafii katedralnej, a równocześnie duszpasterz świata pracy i kapelan podbeskidzkiej „Solidarności”.

Ostatnia Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona 12 czerwca, miała wyjątkowy charakter. Była to ostatnia Msza przed przerwą wakacyjną, a już dziś wiadomo, że po wakacjach ks. prałat Zbigniew Powada nie będzie już proboszczem parafii katedralnej. Była to więc okazja do złożenia mu podziękowań za wieloletnią posługę duszpasterską oraz życzeń, by po wakacyjnej przerwie kontynuował swe dotychczasowe obowiązki jako kapelan „Solidarności” i duszpasterz świata pracy. Nie było to więc pożegnanie, a jedynie zamknięcie pewnego rozdziału. W imieniu podbeskidzkiej „Solidarności” podziękowania i życzenia Księdzu Zbigniewowi złożyła przewodnicząca „Solidarności” Fiata Wanda Stróżyk. Swe słowa podziękowania dołączyli współzałożyciele w 1984 roku Duszpasterstwa Świata Pracy, Henryk Urban i Mirosław Styczeń.  Z kolei słowa uznania dla wszystkich uczestników comiesięcznej modlitwy za Ojczyznę przekazał zgromadzonym ks. prałat Stanisław Puchała, który akurat prowadził w bielskiej katedrze Misje Święte. To było niezaplanowane przez nikogo zrządzenie Opatrzności: na co dzień ks. Puchała jest… kapelanem śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”!

Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego

W dniu 11.06.2016 r. na łowisku PZW Skoczów “Stara Żwirownia” w Ochabach odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego NSZZ “Solidarność” Region Podbeskidzie.
Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach – gruntowej i spławikowej.

W kategorii gruntowej zwyciężyli:
1.  BABIJ Grzegorz – PG Silesia – 7890 pkt
2.  GOLIASZ Krzysztof – PAGED – 1550 pkt
3.  KOZIK Józef – PAGED – 1330 pkt
4.  IWANIEC Józef – GT Poland – 775 pkt
5.  ŁĄTKA Piotr – Aluprof – 510 pkt

W kategorii spławikowej zwyciężyli:
1.  NOWAK Janusz -Straż Miejska Cieszyn – 6795 pkt
2.  KOŁODZIEJ Michał – PPG Cieszyn – 4440 pkt
3.  GACH Arkadiusz – ADLER – 4180 pkt
4.  FUTOMA Paweł – PAGED – 2610 pkt
5.  MICHAŁEK Marcin – ADLER – 2235 pkt

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez ZR Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”, KZ NSZZ “Solidarność” Teksid Poland Skoczów oraz MK NSZZ “Solidarność” Skotan – Kuźnia Polska Skoczów.

Czesław Chrapek

 

Ograniczenie handlu w niedzielę

logo WOLNA NIEDZIELA btZarząd Regionu Podbeskidzie włącza się do akcji zbierania podpisów w sprawie projektu Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Zachęcamy wszystkich związkowców, ich rodziny oraz sympatyków do włączenia się w ten program.
Zebrane podpisy można składać w Oddziałach ZR (poniżej adresy) lub w siedzibie ZR w Bielsku-Białej w godz. od 8.00 do 16.00.

Do pobrania:

1.  Lista poparcia »
2.  Projekt ustawy »
3.  Uzasadnienie projektu »
4.  Instrukcja zbierania podpisów »
5.   Logo akcji »
6.  Plakat »
7.  Ulotka »

 

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW

43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 58, poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
609 436 566

32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21, wtorek: 8.00 – 13.00, czwartek: 8.00 – 13.00
33/842-57-67

43-430 Skoczów, ul. Bielska 18, poniedziałekpiątek: 8.00 – 16.00
696 600 333

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Semika 1, poniedziałekpiątek: 8.00 – 16.00
691 729 560

34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 4, wtorek i czwartek: 8.00 – 16.00
603 769 965

  • 1
  • 2