2016 Styczeń

Archiwum: Styczeń 2016

Co oni wiedzą o „Solidarności”…

Ponad pięćdziesięciu uczniów z osiemnastu szkół ponadgimnazjalnych z Cieszyna, Wisły, Żywca, Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej weźmie wkrótce udział w międzyszkolnym finale VI Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, organizowanego przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

W środę, 3 lutego 2016 roku, w gościnnym Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej odbędzie się finał VI Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”. Uczestnicy finałowych zmagań wcześniej musieli zwycięsko przebrnąć przez etap szkolny (test eliminacyjny można znaleźć TUTAJ, a odpowiedzi zamieszczamy TUTAJ). Jeszcze tego samego dnia odbędzie się podsumowanie tej edycji naszego konkursu i rozdanie nagród dla zwycięzców i wszystkich uczestników, które zostały ufundowane wspólnie przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oraz IPN.

Pierwsza edycja konkursu „Solidarni” zorganizowana została w roku szkolnym 2010/2011 z okazji XXX Rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Konkurs jest  adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Inicjatywa ta była kontynuowana również w kolejnych latach skupiając coraz więcej  uczestników, reprezentujących wciąż rosnącą liczbę szkół. Od ubiegłego roku podobny konkurs organizowany jest w powiecie oświęcimskim.

Celem konkursu jest zapoznanie młodzieży z historią “Solidarności” oraz – szerzej – sytuacją społeczno-polityczną w Polsce i Europie w latach 1978-1990, a także uświadomienie młodzieży znaczenia NSZZ “Solidarność” w przemianach społeczno-politycznych w Polsce i na świecie. Poprzez tę inicjatywę chcemy wśród młodych ludzi wzbudzić poczucie dumy z dokonań rodaków, często nawet rodziców czy dziadków, przywracać znaczenie nieco zapomnianego słowa “patriotyzm”, a także pomagać w budowaniu odpowiedniej postawy moralnej i obywatelskiej.

Nowy początek dialogu społecznego

W poniedziałek, 11 stycznia, zainaugurowała działalność Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach. W trakcie spotkania akt powołania do składu WRDS w Katowicach z rąk marszałka województwa Wojciecha Saługi odebrał m.in. przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, Marek Bogusz (Akt powołania TUTAJ »).

W posiedzeniu inauguracyjnym wzięli udział m.in.  marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka, a także Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Zawsze lepiej, kiedy problemy rozwiązywane są na płaszczyźnie dialogu, a nie prowadzą do konfliktów. Mam nadzieję, że obecna ustawa nadająca radzie większe uprawnienia spowoduje sprawniejsze rozwiązywanie kluczowych spraw gospodarczych oraz kwestii wzajemnych relacji pracodawców i pracowników. Województwo śląskie ze względu na swą specyfikę skupia w sobie problemy całego kraju, stąd potrzeba tu dobrego i owocnego dialogu, który przeniesie się na szczebel ogólnopolski” – powiedział w trakcie spotkania Stanisław Szwed.

Przyjęto pierwsze uchwały, organizujące funkcjonowanie i tryb pracy WRDS w Katowicach (w sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie WRDS, w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia WRDS (pierwszym przewodniczącym został reprezentujący stronę społeczną szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz), w sprawie regulaminu WRDS i w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego WRDS).

Odbyła się dyskusja dotycząca głównych kierunków działań w obszarze dialogu społecznego w województwie śląskim. Pierwsze robocze spotkanie WRDS, w pierwszej dekadzie lutego br.,  poświęcone ma być m.in. dramatycznej sytuacji w przemyśle hutniczym. Prezydium WRDS zbierze się po raz pierwszy na przełomie stycznia i lutego br.

– Mam nadzieję, że dialog społeczny na poziomie naszego województwa w nowej formule będzie funkcjonował lepiej i efektywniej. W ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zajmowaliśmy się głównie gaszeniem pożarów. Teraz chcemy działać inaczej, rozwiązywać problemy, zanim ulegną eskalacji oraz inicjować dobre rozwiązania dla naszego regionu – powiedział po zakończeniu obrad Dominik Kolorz.

Głównym zadaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są tworzone na bazie przyjętej w ubiegłym roku ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. WRDS zastąpiły funkcjonujące niegdyś Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego. Rady są powoływane przez marszałków województw. W ich skład wchodzą również wojewodowie, przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców. Kadencja przewodniczącego Rady trwa jeden rok. Funkcję tę zgodnie z ustawą pełnią naprzemiennie przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. Prezydium WRDS tworzą przedstawiciele wszystkich organizacji zasiadających w Radzie.

Do zasadniczych kompetencji WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa oraz inicjowanie procesu legislacyjnego we współdziałaniu z Radą Dialogu Społecznego.

Ewa Żak w Sejmiku!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEwa Żak, wiceprzewodnicząca „Solidarności” w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, zostanie radną Sejmiku Wojewódzkiego.

Podczas wyborów samorządowych, które odbyły się w listopadzie 2014 roku, startującej z list Prawa i Sprawiedliwości Ewie Żak zabrakło nieco głosów, by dostać się do Sejmiku Województwa Śląskiego. Teraz jednak otrzyma mandat radnej wojewódzkiej. Stanie się tak, bo z Sejmiku odchodzi Jan Chrząszcz powołany na stanowisko wicewojewody śląskiego. Też startował do Sejmiku z bielskiej listy PiS, a Ewa Żak była tuż za nim pod względem liczby zdobytych głosów, więc to jej przypadnie teraz zwolnione miejsce w Sejmiku. Gratulujemy!

Solidarność akceptuje plany Ministerstwa, ale…

NSZZ „Solidarność” generalnie akceptuje plany i priorytety działalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale nie bez zastrzeżeń. – Oczywiście, kierunki zapowiadanych zmian są korzystne dla pracowników i w większości przypadków zgodne z naszymi wcześniejszymi ustaleniami i podpisaną umową programową, ale trzeba uważać na wszystkie szczegóły i niuanse. W pośpiechu łatwo coś pominąć lub przeinaczyć – mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. Przypomina niedawną sprawę z – mówiąc umownie – 70-procentowym opodatkowaniem odpraw i odszkodowań. Miały one ograniczyć gigantyczne kwoty, jakie otrzymywali odchodzący ze swych stanowisk (lub zwalniani z nich) prezesi i członkowie kardy zarządzającej, a okazało się, że uderzy ona też w zwykłych pracowników, odchodzących z zakładów pracy z większą niż 3-miesięczną odprawą. – Tu, na Podbeskidziu, podnieśliśmy krzyk i udało się błyskawicznie uchwalić poprawkę do tej ustawy – przypomina Marek Bogusz. Obawia się, że podobnie może być z zapowiadanym przez Ministerstwo podniesieniem minimalnej stawki godzinowej do 12 złotych, ale tylko w przypadku umów-zleceń. – Wiemy, że w umowach śmieciowych jest mnóstwo patologii, ale samo podniesienie stawki minimalnej nic tu nie zmieni, a pozornie tylko uatrakcyjni te formę zatrudnienia. Domagamy się, by taka minimalna stawka godzinowa dotyczyła wszystkich rodzajów umów, w tym przede wszystkim umów o pracę. – podkreśla szef podbeskidzkiej „Solidarności”.

Szereg uwag do ministerialnych oraz prezydenckich projektów zgłosiło ostatnio także  Prezydium Komisji Krajowej. Także tam generalnie jest akceptacja planowanych zmian, ale związkowcy podnoszą szereg często bardzo szczegółowych uwag. Do najistotniejszych należy pominięcie postulatu uwzględnienia stażu pracy do przechodzenia na emeryturę w wieku „przedemerytalnym” (patrz TUTAJ ). Wszystkie szczegółowe uwagi do konsultowanych projektów zmian zostały zapisane w decyzjach Prezydium KK (czytaj TUTAJ ).

PRIORYTETY MINISTERSTWA

wicem_szwedDzięki Stanisławowi Szwedowi, wiceministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej, mamy możliwość na bieżąco obserwować prace, dotyczące planowanych zmian w ustawodawstwie, które w sposób szczególny dotyczą pracowników i organizacji związkowych. Stanisław Szwed deklaruje regularne przedstawianie takich informacji, jak również bieżącą pomoc pracowników swojego biura w rozwiązywaniu problemów pracowniczych, z jakimi borykają się związkowcy. Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych działań i najbliższych planów Ministerstwa w zakresie prawa pracy.

 

 

Priorytety Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące spraw pracowniczych i związkowych:

 • Poprawienie skuteczności Państwowej Inspekcji Pracy poprzez wprowadzenie konkretnych zmian w Kodeksie Pracy i likwidację syndromu tzw. pierwszej dniówki. Chcemy wprowadzić system, który spowoduje, że jeszcze przed przystąpieniem do pracy pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie umowę o pracę.

W tym celu została przygotowana nowelizacja Kodeksu Pracy, która została skierowana do konsultacji społecznych.

 • Od 1 styczna 2016 roku umowy zlecenia będą „ozusowane” do wysokości płacy minimalnej.
 • Kolejna ustawa, nad którą pracujemy, zakłada wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej przy umowach-zleceniach na poziomie 12 zł. W naszym rozumieniu ten projekt likwidowałby patologię dość powszechnego obecnie stosowania stawek 4-5 zł przy takich umowach, np. wobec pracowników firm ochroniarskich.
 • Prowadzone będą prace nad projektami ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – we współpracy z partnerami społecznymi, na forum Rady Dialogu Społecznego
 • Ważnym elementem naszych działań w zakresie polepszenia sytuacji na rynku pracy jest Narodowy Program Zatrudnienia. Przeprowadzona zostanie analiza rozwiązań z uwzględnieniem:

–  aktualnej sytuacji na rynku pracy (na przestrzeni 2015 roku znacznie zmniejszyła się liczba młodych bezrobotnych do 25 r.ż. Na koniec listopada 2015 r. liczba zarejestrowanych w urzędach pracy osób do 25 r.ż. wynosiła 234.374 i w stosunku do listopada roku poprzedniego zmniejszyła się o 69.432 osoby (tj. o 22,9 %).  Udział tej grupy w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynosił 15,3%)

– wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z 2015 r. tzw. “100 tys. miejsc pracy dla młodych” (łączenie wsparcia dla pracodawców z zatrudnieniem niesybsydiowanym)

 • zmiany ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych celem umożliwienia nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i prawa do świadczenia przedemerytalnego opiekunom osób niepełnosprawnych;
 • prowadzone będą prace związane z usprawnieniem i lepszą koordynacją publicznych służb zatrudnienia.
 • Nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – m. in. w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r.

Głównym celem nowelizacji będzie rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych m.in. na osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionych.

 • Planowana jest również zmiana przepisów dotyczących reprezentatywności organizacji związkowych poprzez podwyższenie progów dla organizacji członkowskiej organizacji wchodzącej w skład RDS z 7% do 10% i pozostałych z 10% do 15%. Ponadto organizacje wchodzące w skład tej samej federacji, bądź konfederacji reprezentatywnej w RDS będą mogły działać poprzez wspólną reprezentację.

 

Ustawa o działaczach opozycji

ustawaOd czterech miesięcy obowiązuje uchwalona przez Sejm 20 marca 2015 roku ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Do końca 2015 roku na mocy tej ustawy Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał blisko 400 osobom status działacza opozycji antykomunistycznej. Są wśród nich także osoby z Podbeskidzia.
Wspomniana wyżej ustawa ma na celu przyznanie szczególnego statusu działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. oraz zagwarantowanie pomocy finansowej tej części środowiska, która znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
Ustawa określa:
– zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
– zasady wydawania legitymacji i nadawania odznaki honorowej działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
– zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych;
– zadania, organizację i zasady działania wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.
Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza w drodze decyzji administracyjne, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W procedurze stwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych uczestniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz wojewódzka rada konsultacyjna do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.
Pomoc finansowa ma dwojaką formę: świadczenia pieniężnego lub pomocy pieniężnej. Świadczenia te przyznaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej. Przesłanką przyznania pomocy jest – poza uzyskaniem statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej – spełnienie kryterium dochodowego. I tak świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie przyznawane jest wówczas, gdy dochód osoby samotnej nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 procent najniższej emerytury, wynoszącej obecnie 880,45 zł, albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100 procent najniższej emerytury. Świadczenie pieniężne z zasady przyznaje się na okres dwunastu miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67 lat może być przyznane na okres do 60 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może zostać przyznane bezterminowo.
Pomoc pieniężna w formie jednorazowego wsparcia przyznawana jest osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, jeżeli dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 procent najniższej emerytury albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 procent najniższej emerytury. Pomoc pieniężna może być przyznana także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji – w przypadku gdy dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej lub dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300 procent najniższej emerytury.
Ustawa określa także dodatkowe uprawnienia takie jak: prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej oraz opcjonalnie – w zależności od decyzji konkretnego samorządu terytorialnego – pomoc w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych. Świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna zwolnione są z podatku dochodowego oraz nie są wliczane do dochodu ustalanego na potrzeby realizacji świadczeń z pomocy społecznej.
Dokładne procedury przyznawania statusu oraz zasad pomocy można znaleźć na stronach internetowych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych TUTAJ oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Bliższych informacji udziela też bielskie biuro IPN (tel. 33 813 63 59).

Młodzi w „Solidarności”

W połowie grudnia w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” odbyło się zebranie organizacyjne Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”. 21 grudnia Zarząd Regionu zarejestrował tę sekcję i jej regulamin. Do czasu wyboru władz pracami sekcji kieruje jej główny organizator, Roman Kołder z „Solidarności” spółki Paged Meble w Jasienicy.

Do Sekcji Młodych mogą należeć członkowie „Solidarności” w wieku do 35 lat. W bielskim zebraniu organizacyjnym wzięło udział dwunastu związkowców z różnych komisji zakładowych. – Zachęcam wszystkich młodych członków naszego związku do zaangażowania się w prace sekcji. Razem możemy zmienić wizerunek „Solidarności” i zrobić wiele fajnych rzeczy, służących ludziom młodym – mówił Roman Kołder podczas ostatniego zebrania Zarządu Regionu Podbeskidzie. Podkreśla on, że poprzez sekcję młodzi związkowcy mogą nie tylko wyjść do swych rówieśników w zakładach pracy, ale także efektywnie działać na rzecz młodych. – Chcemy pokazać młodą twarz „Solidarności”. Chcemy podejmować inicjatywy służące ludziom młodym, a równocześnie być głosem naszych rówieśników we władzach „Solidarności” wszystkich szczebli. Chcemy reklamować nasz związek i uczynić go jak najbardziej atrakcyjnym dla naszych rówieśników, naszych środowisk – podkreśla Roman Kołder.

 • 1
 • 2