§1. Na podstawie §29 Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” tworzy się sekcję o nazwie „Sekcja Krajowa Bankowców NSZZ „Solidarność”, zwaną dalej w skrócie „S.K.B.”.

§2. S.K.B zrzesza komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” poprzez zorganizowane międzyzakładowe komisje koordynacyjne działające w poszczególnych bankach, – które zadeklarowały wstąpienie do S.K.B. i przestrzegają postanowień min. regulaminu.

Wystąpienie z S.K.B. następuje na podstawie uchwały odnośnej organizacji związkowej lub w przypadku zakończenia jej działalności.

§3. Terenem działania S.K.B. jest obszar całego kraju.

§4. Siedziba S.K.B. mieści się w mieście wskazanym przez Przewodniczącego Rady Sekcji – przy akceptacji Walnego Zebrania Delegatów.

§5. Celem działalności S.K.B. jest obrona wspólnych interesów bankowców i pomoc w realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych. S.K.B. stanowi forum wymiany poglądów na temat warunków pracy i płacy oraz sytuacji społecznej, z następującym ogólnym programem działania:

 • inicjowanie i opiniowanie rozwiązań płacowych w ramach krajowych reprezentacji i poszczególnych banków,
 • inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie zakładowych funduszów socjalnych i mieszkaniowych,
 • inicjowanie i opiniowanie spraw związanych z restrukturyzacją i przekształceniami własnościowymi w bankach i innych,
 • podejmowanie działania w kierunku polepszenia warunków pracy oraz inicjowanie i organizowanie samopomocy członków n/ Związku,
 • inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie podnoszenia kwalifikacji związkowych i zawodowych,
 • przygotowanie i prowadzenie negocjacji z pracodawcami, stroną rządową i Parlamentem w sprawach interesów zrzeszonych bankowców – upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”- na wniosek i na rzecz zrzeszonych organizacji związkowych; upoważnienie takie może być również udzielone międzyzakładowej komisji koordynacyjnej,
 • współpraca z zagranicznymi związkami zawodowymi,
 • koordynowanie działań protestacyjnych, w przypadkach konieczności ich zastosowania dla ochrony interesów członków n/Związku w bankach; akcja protestacyjna może być podjęta po uprzednim wyczerpaniu innych form działania,
 • realizacja działalności doradczej i opiniującej oraz innej wynikającej ze statutu NSZZ „Solidarność”.

§6.

 1. Władzami Sekcji Krajowej Bankowców są:
  1. Walne Zebranie Delegatów,
  2. Rada,
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Rada Sekcji i Komisja Rewizyjna są stale działającym organem S.K.B.

§7. Kadencja władz S.K.B. trwa 4 lata.

§8. Walne Zgromadzenie Delegatów tworzą przedstawiciele zrzeszonych w S.K.B. organizacji związkowych, wybrani w następujący sposób (w zależności od ilości członków n/Związku w danej organizacji wchodzącej w skład S.K.B.): 1 delegat na 100 członków n Związku.

§9. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 • dokonywanie wyboru władz S.K.B., oraz delegatów na Kongres Sekretariatu,
 • uchwalenie regulaminu działalności S.K.B. i jej Rady oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w regulaminach,
 • zatwierdzenie planu pracy dla Rady Sekcji,
 • ocena działalności Rady Sekcji i podejmowanie decyzji o zmianie w składzie tej Rady,
 • podejmowanie uchwał zgodnie z celami S.K.B.,
 • zatwierdzanie planu finansowego działalności S.K.B.,
 • powoływanie zespołów problemowych i ocena ich pracy.

Stosownie do postanowień Statutu NSZZ „Solidarność” – uchwały Walnego Zebrania Delegatów w sprawach ogólnobranżowych – posiadają moc wiążącą dla członków S.K.B.

§10. Walne Zebranie Delegatów zbiera się – jeden raz w swojej kadencji, a sesje zwyczajne odbywają się jeden raz w roku.

Na wniosek Rady Sekcji Komisji Rewizyjnej lub 25% uprawnionych Delegatów, może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów.

W Walnych Zebraniach Delegatów mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – członkowie władz NSZZ „Solidarność” oraz zaproszeni goście (bez głosu doradczego).

§11. W skład Rady Sekcji wybiera się od 5 do 7 osób. Przewodniczącego Rady wybiera Walne Zebranie Delegatów. Wybory są dokonywane w głosowaniu tajnym, co dotyczy również wyborów delegatów na Kongres Sekretariatu.

§12. Do kompetencji Rady Sekcji należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
 • podejmowanie decyzji nie kolidujących z kompetencjami Walnego Zebrania Delegatów,
 • opracowywanie projektów planu działalności na Walne Zebranie Delegatów,
 • organizowanie działalności S.K.B. i podejmowanie czynności prawnych.

§13. Zebrania Rady Sekcji odbywają się w razie potrzeby, ale nie rzadziej, niż co kwartał. Z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub 25% członków Rady Sekcji może zostać zwołane nadzwyczajne zebranie Rady.

§14. Do zakresu obowiązków Przewodniczącego Rady należy m.in.:

 • zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów i posiedzeń Rady,
 • organizowanie i koordynowanie prac Rady i jego Prezydium,
 • inicjowanie powołania komisji problemowych dla załatwienia określonych zadań,
 • reprezentowanie Rady na zewnątrz.

§15. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym, w ilości od 3 do 5 osób – w celu kontroli działalności statutowej i finansowej S.K.B. komisja ta wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Przedstawiciel w/w komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Sekcji.

§16. Uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§17. Pozbawienie mandatu delegata może nastąpić tylko na podstawie uchwały macierzystej organizacji NSZZ „Solidarność”, jak również w przypadku śmierci i rezygnacji z członkostwa w NSZZ „Solidarność”.

Odwołanie członka Rady Sekcji ze sprawowanej przez niego funkcji, następuje w ten sam sposób jak wybór.

Utrata mandatu delegata pozbawia prawa wykonywania wszystkich funkcji w S.K.B.

§18. Reprezentacje krajowych organizacji NSZZ „Solidarność” z poszczególnych banków działają na podstawie swych regulaminów, które nie powinny być sprzeczne z Regulaminem S.K.B.

§19. W sprawach wymagających osobowości prawnej, Sekcja działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Krajowy Sekretariat Branżowy NSZZ „Solidarność”.

§20. Wydatki związane z działalnością Sekcji pokrywane są:

 • ze środków przyznanych przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”,
 • z dobrowolnych składek organizacji tworzących S.K.B.,
 • z fundacji i darowizn innych podmiotów krajowych i zagranicznych.

Gdańsk, maj 1995