ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ

 

 

http://www.solidarnosc.org.pl/sbhiu/

s

 

http://www.sprawdzampolityka.pl/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O stresie w sektorze bankowym.

 

W dniu 23 czerwca 2015 roku w Krakowie odbyła się konferencja nt. zapobiegania skutkom stresu zawodowego i kształtowania zdrowych i bezpiecznych warunków pracy zorganizowana przez CIOP-PIB w Warszawie oraz Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ,wzięło w niej udział 140 osób w większości byli to pracownicy banków, co również wskazuje na duży problem  w tym sektorze .Frekwencja przewyższyła  oczekiwania organizatorów.

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z oddziaływaniem i skutkami stresu odczuwanego przez pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tematyką warunków pracy w okresie restrukturyzacji firmy, zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji, wdrażaniem programów redukcji stresu i jego profilaktyki. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania najnowszych wyników badań dotyczących problematyki stresu w bankach prowadzonych przy współpracy SBHiU NSZZ „Solidarność” z firmą NEXTMEN, która przeprowadziła sondaż we wszystkich bankach, w których działają organizacje związkowe. Obciążenie pracą, wielozadaniowość i niskie wynagrodzenie to najczęstsze czynniki stresogenne, na które wskazywali respondenci w badaniach, których wyniki zaprezentował podczas konferencji dr Mateusz Warchał. Ponadto, blisko 1/5 ankietowanych deklaruje, że odczuwa mobbing. Niepojące wyniki dotyczą również obszaru korzystania ze zwolnień chorobowych związanych ze skutkami stresu w pracy oraz korzystania z pomocy specjalistów, tj. lekarzy i psychologów.

Przewodniczący SBHiU NSZZ „Solidarność” Pan Alfred Bujara zwrócił uwagę na brak dialogu na szczeblu krajowym z pracodawcami sektora bankowego. Ponadto zwrócił uwagę na  problem niskich wynagrodzeń w bankowości przy rosnących jednocześnie wynikach finansowych banków, oraz obciążenie pracowników nie do zrealizowania normami. Warunki te przekładają się na wysoką stresogenność w sektorze finansów. Jak wynika z badań które są  alarmujące – 1/3 pracowników sektora bankowego korzysta ze zwolnień chorobowych z powodu przeciążenia psychicznego. Jeszcze większy odsetek pracowników (50%) odczuwa lęk przed pójściem do pracy, a co czwarty choruje przewlekle  zaś przyczyny dolegliwości wiąże ze stresem zawodowym, korzystając z lekarzy specjalistów psychologów lub psychiatry. Zjawisko to generuje koszty społeczne które ponosi polskie społeczeństwo-podkreśla Bujara.

Dr. Małgorzata Waszkowska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi przedstawiła metody zapobiegania skutkom stresu zawodowego na poziomie firmy, zaś o wdrażaniu programów redukcji stresu w polskich organizacjach mówiła dr. Dorota Molek-Winiarska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Prowadząca spotkanie Prof. Maria Widerszal-Bazyl zachęciła uczestników konferencji do dyskusji i przedstawienie własnych doświadczeń z pracy w bankach. Rozgorzała dyskusja potwierdziła, że problem stresu w bankowości jest bardzo poważny. Co istotne koszty stresu są olbrzymie, a ponoszą je nie tylko pracownicy, ale całe społeczeństwo.

1/3 ankietowanych pracowników sektora bankowego w Polsce korzysta ze zwolnień lekarskich z powodu chorób, których źródłem jest stres w pracy – wynika z badań, jakie z inicjatywy Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność przeprowadziła współpracująca z sekretariatem firma Nextmen. Pierwsze badanie przeprowadzono w roku 2014, kolejne, pogłębione, w marcu 20125 r. O ich wynikach poinformowano na spotkaniu prasowym „Stres w bankowości – koszty, konsekwencje, skala problemu”, które odbyło się dzisiaj w Warszawie.
Banki to branża, gdzie stres w pracy jest najwyższy. Ponad połowa zatrudnionych w niej Polaków odczuwa lęk przed rozpoczęciem pracy, a tylko 32 proc. ankietowanych nie odczuwa rozstroju zdrowia związanego z wykonywaną pracą. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności  - to najczęściej wskazywany przez ankietowanych czynnik stresogenny w pracy w bankach. Zaraz za nim plasuje się wielozadaniowość.  Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest  wciąż ograniczana zatrudnienie.
- Banki cały czas przeprowadzają zwolnienia grupowe. A tym, którzy tam pracują, narzuca się normy sprzedażowe nie do spełnienia – podkreślał Alfred Bujara przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność. – Nie ma w Polsce, w bankach czy w handlu, organizacji pracodawców, z którą związki zawodowe mogłyby negocjować, współpracować. Nie mamy partnera  do rozmów na temat mobbingu, na temat układów zbiorowych – podkreślał przewodniczący. I przypomniał, że banki w Polsce osiągają z roku na rok coraz większe zyski, które transferowane są za granicę. Pieniądze te wypracowują wyzyskiwani polscy pracownicy.  A koszty, jakie wiążą się ze stresem, jaki wciąż znoszą, ponosi – np. w postaci dopłat do leków czy wypłaty zasiłków chorobowych,  całe polskie społeczeństwo.
Ewa Zarzycka „Tygodnik Solidarność”  

W dniu 15  kwietnia 2015 r.  w Warszawie odbyło się szkolenie dla pracowników sektora bankowego na temat: ”Zapobiegania skutkom stresu zawodowego i kształtowania psychospołecznych warunków pracy”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy we współpracy z Krajowym Sekretariatem Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” i jest realizowane w ramach Europejskiej Kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuje!”. Zaproszenie na szkolenie zostało skierowane również do przedstawicieli pracodawców. Ich udział w spotkaniu pozwolił na rozpoczęcie dyskusji nad  systemowymi sposobami rozwiązywania problemów związanych za stresem odczuwanym przez pracowników i zarządzających.

Presja sprzedażowa, nacisk na zyski za wszelką cenę oraz zwolnienia powodują, że sektor bankowości jest jednym z najbardziej narażonych na występowanie czynników stresogennych, argumentuje Alfred Bujara Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

 

Prowadzący szkolenie dr Mateusz Warchał przedstawił rekomendacje dotyczące konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie ochrony pracowników przed stresem zawodowym oraz pełnego wdrożenia w Polsce Europejskiego Porozumienia Ramowego Dotyczącego Stresu Związanego z Pracą, sygnowanego przez partnerów społecznych w całej Europie.

 

 

 

Oświadczenie Zw. Zawodowych BGŻ

 

Rada Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” w imieniu członków naszego Związku, działających na rynku bankowym,  w tym członków działających w Banku BPH, popierając działania Komisji Nadzoru Finansowego służące utrzymaniu stabilnego, wiarygodnego i dobrze skapitalizowanego sektora bankowego pragnie zwrócić uwagę Komisji na poważne obawy NSZZ „Solidarność” w zakresie przyjętej strategii sprzedaży akcji Banku BPH i przejęcia pracowników zatrudnionych w tym Banku.

 

Rada Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” rozumie i popiera prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego politykę zakładającą  możliwość wyrażenia zgody na sprzedaż akcji tego Banku podmiotowi zagranicznemu a nie innemu bankowi polskiemu, celem uniknięcia zwiększonej koncentracji w sektorze bankowym.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku sprzedaży BPH jednemu z podmiotów obecnych na rynku polskim o zorganizowanej już infrastrukturze i sieci oddziałów taka zgoda oznaczałaby utratę części istniejących miejsc pracy. Bank BPH należał uprzednio do czołowych banków komercyjnych działających w Polsce, dlatego należy mieć na uwadze stabilność zatrudnienia osób pracujących w tym banku oraz dobro całego systemu bankowego w naszym Kraju. Biorąc pod uwagę  powyższe, zwracamy się do Pana Przewodniczącego z prośbą, aby w swojej decyzji o przejęciu Banku BPH przez inwestora strategicznego Komisja Nadzoru Finansowego zawarła warunek respektowania standardów dialogu społecznego, pozwalających na prowadzenie rozmów ze stroną społeczną w zakresie pakietu gwarancji zatrudnienia, wprowadzenia pakietu przekwalifikowania zawodowego i systemu odpraw przy dobrowolnych odejściach. Według naszych szacunków, przy liczbie pracowników wynoszącej ok. 6 tysięcy osób, przejęcie Banku przez inwestora strategicznego obecnego na rynku polskim może spowodować ryzyko utraty nawet 3 tysięcy miejsc pracy.

 

Mając powyższe na uwadze, Rada Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” dostrzega potrzebę przyjęcia wskazanych wyżej, specjalnych warunków sprzedaży akcji Banku BPH inwestorowi strategicznemu, co ochroniłoby miejsca pracy i ograniczyło lub wyeliminowało negatywne skutki społeczne planowanych zmian własnościowych.

 

 

Wszyscy Którzy by chcieli wesprzeć Międzynarodową akcję „Lidl” zachęcamy do podpisania petycji na stronie http://www.labourstart.org/go/lidl
Akcja prowadzi do skłonienia pracodawcy żeby przywrócił zwolnionych działaczy Justynę Chrapowicz i Artura Szuszkiewicza.
Pomoc pracownikom Lidla zajmie tylko chwilę, a każdy może pomóc w ważnej sprawie:
Klikając
———->  http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign2014.cgi?c=2374 < ———— następnie wpisując imię, adres e-mail oraz numer który wyświetli się na stronie (czerwona ramka z przekreślonym napisem SPAM).
Pozdrawiam,
Alfred Bujara

W dniu 30.05.2014 roku w Szczyrku odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Bankowców  NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Sekcji Krajowej Bankowców na kadencję 2014-2018 ponownie został wybrany kol. Mieczysław Bielawski, który był jedynym kandydatem uzyskując 100% poparcie zebranych delegatów.

W skład Rady Sekcji na kadencje 2014-2018 zostali wybrani:

 • Borowska Lidia
 • Chmielewicz Marek
 • Grzegorczyk Maria
 • Głowacki Tomasz
 • Jednorowicz Marek
 • Krynicki Robert
 • Motyka Piotr
 • Niderla Marek
 • Oko Mieczysław
 • Sowa Adam
 • Stroński Marian
 • Szelest Małgorzata
 • Włodarzewska-Gisz Joanna
 • Zając Marian
 • Zielińska Elżbieta
 • Zielińska-Tabor Marzena

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Błońska Danuta
 • Marczyński Bartłomiej
 • Mużelak Wanda
 • Patla Marian
 • Ungert Danuta

Wszystkim wybranym członkom Rady Sekcji gratulujemy wyboru i życzymy kreatywności, wytrwałości, zaangażowania oraz dużo cierpliwości i odpowiedzialności w pracach rady sekcji w okresie trwania kadencji.

źródło:

Działania ograniczające stres w pracy w Polsce są iluzoryczne i pozorne – zgodnie twierdzą przedstawiciele związków zawodowych. Tymczasem jak wynika z badań wykonanych w ramach projektu unijnego NSZZ „Solidarność” i Instytutu Medycyny Pracy – ponad 65% respondentów jest narażonych w swojej pracy na ryzyko utraty zdrowia, zagrożenie zwolnieniami i zbyt dużą biurokrację. Ponad 90% z nich odczuwa stres z tych powodów. Jedną z najbardziej narażonych branż na stres w pracy jest własnie branża bankowa. Zachęcam do zapoznania się ze wstępnym raportem tych badań.

Raport wstępnych badań

Z poważaniem

Mieczysław Bielawski